Zgłoś swój pomysł do projektu!

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przygotowuje wniosek do Działania 3.5 PO WER.

Centrum Nauki prosi więc całą społeczność akademicką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o propozycje pomysłów, idei i koncepcji, które będzie można zawrzeć w przygotowywanym przez Centrum Nauki projekcie w ramach Działania 3.5 Zintegrowane Programy Uczelni Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Propozycje prosimy składać na adres e-mail:

 

Państwa pomysły i propozycje powinny się wpisywać w następujące typy projektów :

1. Realizacja programów kształcenia   o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych,  w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności :

a) tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,

b) dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,

c) działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację ,

d) wysokiej jakości programy stażowe ( ten rodzaj działań może stanowić odrębny tryb projektów.

2. Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach   oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców realizowane ( z wyłączeniem staży) np. poprzez:

a) Certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b) Dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c) Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d) Wizyty studyjne u pracodawców.

3. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.

4. Tworzenie i realizacja wysokiej jakości:

a) Interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

b) Międzynarodowych programów studiów doktoranckich, przez  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,

c) programów studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/ komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich .

5. Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

6. Wdrażanie na uczelniach zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia:

a) Informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami: stworzenie centralnego systemu repozytoriów prac dyplomowych, obsługa tzw. programów antyplagiatowych, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych,

b) Narzędzi udostępniania informacji i danych o szkolnictwie wyższym tj: wsparcie rozszerzania zakresu informacji przekazywanych przez uczelnie do systemu informacji o szkolnictwie wyższym, wdrażanie systemów wspierania zarządzania finansami oraz informatyczne wspieranie innowacyjnego procesu dydaktycznego.

7. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją.

8. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Centrum Nauki:

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470

Paweł Litwińczuk- tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463