Zmiana nazwy Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Na mocy Uchwały nr 1/2010-2011
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 22 października 2010 r.
Wydziałowi Ogrodniczemu UP w Lublinie
nadaje się nazwę

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

(Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2010 r.).

Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został utworzony mocą zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 21 maja 1970 r. Fakt ten był uwieńczeniem wieloletnich starań grona osób szczególnie zaangażowanych w stworzenie na Lubelszczyźnie – rejonie o bardzo długich i bogatych tradycjach ogrodniczych, możliwości kształcenia młodzieży w tej dziedzinie wiedzy, na poziomie akademickim.

 

Dziś trudno przecenić wkład Wydziału w rozwój ogrodnictwa na Lubelszczyźnie, która należy do najważniejszych ośrodków produkcji owoców, warzyw, roślin ozdobnych i zielarskich oraz materiału szkółkarskiego w naszym kraju.

W roku powstania Wydziału kadrę pracowników stanowiło
47 nauczycieli akademickich, w tym 4 profesorów, 8 docentów,
11 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 22 asystentów
oraz 15 pracowników inżynieryjno-technicznych.

 

Obecnie pracuje 114 nauczycieli, w tym 18 profesorów tytularnych, 14 profesorów nadzwyczajnych UP, 8 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 63 adiunktów ze stopniem doktora, 5 starszych wykładowców, 6 asystentów oraz 49 pracowników inżynieryjno-technicznych.

Aktualnie w skład Wydziału wchodzą: Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Katedra Botaniki, Katedra Entomologii, Katedra Fitopatologii i Mikologii, Katedra Fizjologii Roślin, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych, Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin, Katedra Sadownictwa, Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych, Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych, Zakład Ekologii Ogólnej oraz Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. W ciągu 40 lat na Wydziale przeprowadzono 191 przewodów doktorskich, 62 przewody habilitacyjne oraz 33 postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

 

Duży potencjał naukowy pracowników Wydziału sprawia, że działalność badawcza jest bardzo rozległa i obejmuje wszystkie działy szeroko pojętego ogrodnictwa.

Oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje dwa akredytowane kierunki dwustopniowych studiów stacjonarnych – ogrodnictwo oraz architektura krajobrazu.

 

Na kierunku ogrodnictwo są prowadzone specjalności: produkcja ogrodnicza i zielarska, tereny zieleni i dekoracje roślinne, ochrona roślin i środowiska przyrodniczego, zarządzanie w ogrodnictwie oraz ekoturystyka.

Kierunek architektura krajobrazu obejmuje specjalności: architektura krajobrazu otwartego oraz architektura parków i ogrodów.

Ponadto na kierunku ogrodnictwo są prowadzone dwustopniowe studia niestacjonarne ze specjalnościami: produkcja ogrodnicza i zielarska oraz tereny zieleni.

Od roku 1995 funkcjonują również studia trzeciego stopnia (doktoranckie). Aktualnie na kierunku ogrodnictwo studiuje 747 studentów studiów stacjonarnych i 331 studentów studiów niestacjonarnych; na kierunku architektura krajobrazu studiuje 293 studentów, a na studiach trzeciego stopnia – 19 studentów.

 

 

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w mających wieloletnią tradycję Kołach Naukowych: Ogrodników, Biologów, Ekologów, Ekonomistów Ogrodnictwa oraz w Kole Naukowym Rysunku, Malarstwa i Fotografii Krajobrazu.

Dotychczas studia na Wydziale Ogrodniczym ukończyło 5665 absolwentów, w tym 4781 magistrów inżynierów i 884 inżynierów. 52 osoby ukończyły studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

Absolwenci mogą kontynuować naukę na prowadzonych na Wydziale studiach podyplomowych „Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego” oraz „Zapewnienie jakości w produkcji owoców i warzyw”.