Nominacje dla Prof. Bożeny Nowakowicz-Dębek, Dr hab. Magdaleny Gryzińskiej oraz Dr hab. Małgorzaty Kwiecień

Miło nam poinformować, że na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 23 marca 2018 r., JM Rektor wręczył mianowanie na stanowisko Profesora Zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Bożenie Nowakowicz-Dębek oraz mianowanie na stanowisko Profesora Nadzwyczajnego Dr hab. Magdalenie Gryzińskiej oraz Dr hab. Małgorzacie Kwiecień.

Serdecznie gratulujemy !

 

 
 
Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek jest pracownikiem w Zakładzie Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych funkcjonującego w ramach Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń środowiska, a od września 2017 r. została powołana na kierownika tego Zakładu.
 
 
Wiodącym kierunkiem działalności naukowej prof. dr hab. Bożeny Nowakowicz-Dębek jest problematyka związana z oceną wpływu różnych czynników warunkujących zanieczyszczenie gleby, wody, powietrza przez obiekty przemysłowe i fermy hodowlane, kontrola procesów zachodzących w organizmie pod wpływem przemian /chemizacji lub deformacji środowiska oraz poszukiwanie i opracowywanie bezpiecznych metod zapobiegających zagrożeniom. A szczególnie:
1.monitoring i analiza zanieczyszczeń w środowisku i środowisku pracy, 
2.ocena zagrożeń i szacowanie ryzyka w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
3.przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i degradacji środowiska przy zachowaniu dobrostanu 
4.problematyka uciążliwości zapachowych i metod zapobiegających rozprzestrzenianiu się gazowych zanieczyszczeń 
Jestem autorem lub współautorem 203 publikacji naukowych, w tym 41 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), 140 opracowań monograficznych, doniesień i komunikatów naukowych, 22 publikacje popularnonaukowe oraz w czasopismach branżowych.
prof. dr hab. Bożeny Nowakowicz-Dębek uczestniczyła w realizacji 6 projektów badawczych finansowanych przez KBN, MRiRW, NCN, a obecnie uczestniczy w realizacji projektu BIOSTRATEG II. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego O/Lublin. Za działalność naukową i organizacyjną była ośmiokrotnie wyróżniana Nagrodą Rektora UP w Lublinie.
 
 
Dr hab. Magdalena Gryzińska jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie  Genetyki Ogólnej i Molekularnej funkcjonującego w ramach Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej. 
 
Wiodącym kierunkiem działalności naukowej dr hab. Magdaleny Gryzińskiej jest problematyka związana z oceną zróżnicowania genetycznego i epigenetycznego populacji wybranych gatunków zwierząt, w tym ocena zależności pomiędzy poziomem globalnej metylacji DNA, a wiekiem organizmu, szczególnie w aspekcie wskaźnika wieku lub narzędzia do przewidywania długości życia. A ponadto:
ocena wydajności izolacji DNA z materiału biologicznego wykorzystywanego w genetyce sądowej (izolacji DNA z materiałów rutynowych i z tzw. materiałów trudnych (m.in. produkty przetworzone) oraz z ilości śladowych (m.in. materiał archeologiczny) przechowywanego w różnych warunkach. 
problematyka związana z genetyką sądową i dotycząca identyfikacji gatunkowej wybranych produktów/przedmiotów/zwierząt określanych technikami biologii molekularnej.
możliwości wykorzystania szczątków kostnych zwierząt w badaniach archeogenetycznych.
Jest autorem lub współautorem 94 publikacji naukowych, w tym 45 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) oraz 65 doniesień i komunikatów naukowych.
Dr hab. Magdalena Gryzińska  była kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez  Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (Nr 0918/P06/2005/28) oraz wykonawcą w projekcie rozwojowym finansowanym przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) (nr 12-0140/10).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Za działalność naukową i dydaktyczną była ośmiokrotnie wyróżniana Nagrodą Rektora UP w Lublinie.
 

Dr hab. Małgorzata Kwiecień jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa funkcjonującego w ramach Instytutu Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa.

 

 

Wiodącym kierunkiem działalności naukowej dr hab. Małgorzaty Kwiecień jest problematyka obejmująca zagadnienia dotyczące metabolicznych i środowiskowych uwarunkowań procesów wzrostu i rozwoju organizmu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem układu kostnego. Głównym kierunkiem badań jest metabolizm elementów mineralnych. A ponadto:

ocena wpływu różnych pasz i dodatków paszowych na wyniki produkcyjne i status zdrowotny zwierząt;

analiza składników odżywczych i mineralnych w żywieniu człowieka (zarówno żywienia dzieci, młodzieży, osób dorosłych, czy ludzi starszych);

ocena chelatów nowej generacji – glicynowych, nie tylko na efekty produkcyjne, wzrost, skład chemiczny tkanek konsumpcyjnych, a szczególnie w aspekcie ich wpływu na wzrost i rozwój układu kostno – szkieletowego oraz określenie takiego poziomu dodatku poszczególnych mikroelementów, który przy zapewnieniu optymalnego wzrostu pozwoli na zminimalizowanie ich wydalania do środowiska.

Jest autorem lub współautorem 186 publikacji naukowych, w tym 53 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), 46 z listy B MNiSW, 3 opracowań monograficznych, 69 doniesień i komunikatów naukowych, 10 artykułów popularno-naukowych oraz 5 innych.

Dr hab. Małgorzata Kwiecień uczestniczyła w realizacji 3 projektów badawczych finansowanych przez NCBR i NCN, a obecnie uczestniczy w realizacji projektu BIOSTRATEG 2/298357/8/NCBR/2016. Jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA).