Nabór wniosków w programie “Polskie Powroty”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła konkurs na finansowanie projektów wspierających  naukowców-Polaków, którzy po okresie zatrudnienia za granicą chcą swój rozwój naukowy kontynuować w Polsce. Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków. 

Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów pozwolą na zapewnienie im wynagrodzenia na poziomie europejskim oraz na stworzenie Grupy Projektowej (zespołu badawczego).

 

Do kogo skierowany jest program?

Z wnioskiem w programie mogą występować ośrodki, które planują zatrudnić naukowca powracającego z zagranicy: uczelnie, jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN).  

 

Wymogi co do Powracającego Naukowca:

1.     – Naukowiec musi być zatrudniony przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski (pod warunkiem, że pobyt ten nie był finansowany z polskich środków budżetowych).

2.      – Posiada co najmniej stopień naukowy doktora

3.      –  Posiada obywatelstwo polskie


Cel programu

Zadaniem Powracającego Naukowca jest stworzenie własnej Grupy Projektowej i aplikowanie o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania, a także prowadzenie i upowszechnianie tych badań w renomowanych czasopismach naukowych lub prowadzenie prac rozwojowych/wdrożeniowych. W ramach projektów finansowanych w programie Wnioskodawcy planują aktywności naukowe do zrealizowania w czasie trwania projektu. Powracający naukowiec będzie mógł także wesprzeć instytucję goszczącą, łącząc prace badawcze z pełnieniem funkcji kierowniczych, dydaktycznych czy mentorskich.

 

Dziedziny naukowe: Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe.

 

Dofinansowanie dla jednego projektu wynosi:

W ramach programu finansowane będzie zatrudnienie Powracających Naukowców trwające od 36 do 48 miesięcy. Środki finansowe w ramach programu przeznaczone są na koszty wynagrodzenia powracającego naukowca oraz na stworzenie przez niego grupy projektowej.

 

W ramach programu finansowane będą :

-wynagrodzenie doświadczonego powracającego naukowca – 350 tys. zł rocznie;

-wynagrodzenie powracającego naukowca z mniejszym doświadczeniem – 240 tys. zł rocznie

– wynagrodzenia członków zespołu badawczego – 180 tys. zł rocznie na dwa etaty

– adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce (do 25 tys. zł)

– koszty związane z przesiedleniem powracającego naukowca (30 tys. zł)

Łącznie: maksymalnie 2 175 000 na jeden projekt.


Nabór wniosków:
Nabór wniosków prowadzony jest w okresie: 7.03.2018 – 31.05.2018.
Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2018 r. i nie później niż 30 czerwca 2019 r.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NAWA:
nawa.gov.pl.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463