WERSJA POLSKA

Dr inż. Wioletta Wróblewska

 

Stanowisko: adiunkt, Kierownik Pracowni Ekonomiki Ogrodnictwa

 

Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa, Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Telefon: +48 81 461 00 61 w. 158

e-mail:

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego UP w Lublinie (2002). Stopień doktora nauk rolniczych, specjalność: Ekonomika ogrodnictwa, uzyskała w 2007 roku – decyzją Rady Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie – obecnie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie. Zatrudniona w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od 2008 roku, od 2017 roku w Katedrze Zarządzania i Marketingu.

Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie i marketing na Politechnice Lubelskiej (2011), studia Master of Business Administration (MBA) na Politechnice Lubelskiej i Univercity of Illinois At Urbana-Champaign – USA (2012), Menadżer Projektów Badawczych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie (2013). Posiada potwierdzone certyfikatem kwalifikacje księgowego (I stopień kwalifikacji) i specjalisty ds. rachunkowości (II stopień kwalifikacji) według wymagań Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Biegły sądowy z listy Sadu Okręgowego w Lublinie – z zakresu: Organizacja gospodarstwa rolnego, Ogrodnictwo (ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kwiaciarstwa). W latach 2012-2014 przedstawiciel UP w Lublinie i członek Lokalnej Grupy Wsparcia w Urzędzie Miasta Lublin, w ramach międzynarodowego projektu „EUniverCities”. Pełnomocnik Rektora ds. nowych zasad finansowania uczelni (2018).

Autorka i współautorka ponad 30 prac naukowych, ponad 50 prac popularnonaukowych i popularnych oraz licznych ekspertyz. Współautor monografii naukowej. Promotor prac magisterskich i inżynierskich. Zainteresowania naukowe dotyczą ekonomicznych aspektów organizacji produkcji ogrodniczej w Polsce, ze szczególnym naciskiem na produkcję kwiaciarską, zjawiska zmienności i transmisji cen produktów, szeroko pojętej organizacji rynku ogrodniczego oraz tematyki marketingowej, w szczególności dotyczącej preferencji i zachowań konsumenckich na rynku produktów ogrodniczych. Ponadto zainteresowania naukowe skierowane są na wpływ czynników demograficznych na różne aspekty życia gospodarczego.

Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Laureatka indywidualnej nagrody III stopnia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za działalność organizacyjną.

 

Wybrane publikacje:

 

1.Wróblewska W. 2010. Popyt i wybrane determinanty popytu na rośliny ozdobne w Europie.  Roczniki Naukowe SERiA, t. XII , z. 4: 383-387.

2.Wróblewska W. 2010. Zmiany w unijnym handlu zagranicznym roślinami ozdobnymi wynikające z akcesji nowych członków.  Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10 (XXV), 116:124.

3. Wróblewska W. 2012. Zmienność cen na polskim rynku owoców w latach 2002-2011. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV , z. 1: 556-560.

4.. Wróblewska W. 2013. Zarządzanie relacjami z klientami  (CRM) jako źródło sukcesu organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie, nr 24.

5. Wróblewska W., Paszko D. 2013. Ceny i marże w łańcuchu marketingowym malin na Lubelszczyźnie, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 3, s. 384-390.

6. Wróblewska W., Paszko D. 2014. Aktywność społeczna i gospodarcza kobiet jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. t. 16. Z. 5, s. 227-232.

7. Wróblewska W., Kwiatkowska K. 2014.. Etnocentryzm konsumencki na rynku owoców i warzyw w Lublinie. Marketing i Rynek, nr 6, s. 838-848.

8. Wróblewska W., Gunerka L., 2014. Wpływ zmienności cen kwiatów ciętych i środków produkcji na sytuację ekonomiczną producentów kwiatów w Polsce w latach 2003-2012. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. t. 101, z. 3, s. 197-204.

9. Paszko D., Wróblewska W. 2014. Zróżnicowanie i determinanty efektywnego zarządzania na przykładzie kadry zarządzającej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. t. 101, z. 3, 2014, s. 155-161.

10. Paszko D., Pawlak J., Wróblewska W. 2014.Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm. [AUT.] Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. Acta Scientiarum Polonorum Seria Hortorum Cultus 13 (6), s. 149-159.

11. Wróblewska W., Chudzik A. 2015. Zmienność cen owoców i środków produkcji a sytuacja ekonomiczna producentów w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 109, 2015, s. 123-132.

12. Wróblewska W., Kwiatkowska K. 2015. Etnocentryzm konsumencki na rynku owoców i warzyw w Zakopanem. [AUT.], Handel Wewnętrzny, 5(358), 2015. s. 425-433.

13. Olewnicki D., Jabłońska L., Guzowska E., Wróblewska W. 2016. Selected aspects of ethnocentric behaviour of vegetable consumers in Warsaw, Journal of Agribusiness and Rural Development, Zeszyt 3 (41), s. 355-364.

14. Gospodarowanie w ogrodnictwie: ekonomika, organizacja, zarządzanie, 2016. Czernyszewicz E. [red:], Wyd. UP, Lublin  2016.

15. Wróblewska W., Czernyszewicz E. 2017. Poziom i zmienność cen owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) uzyskiwanych przez producenta i na rynku hurtowym w latach 2007-2016, t. XIX, z. 2, 275-281.

16. Jabłońska L., Wata I., Wróblewska W. 2017. The influence of selected demographic and economic factors on Warsaw inhabitants’ attitude to fruit and vegetables consumed in the form of convenience food. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2(351) 2017, 108-124.