WERSJA POLSKA

     

Dr inż. Joanna Pawlak

 

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa,

Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Telefon: +48 81 461 00 61 w. 154

e-mail: 
 

      Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ekonomika ogrodnictwa uzyskany w 2007 roku (decyzją Rady Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie -obecnie Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie). Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Lublinie, studiów podyplomowych w zakresie: Rachunkowość przy UMCS w Lublinie, Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego przy AR w Lublinie. Specjalista ds. Rachunkowości (Samodzielny Księgowy II stopień ścieżki edukacyjnej SKwP).
Od 01 sierpnia 2017 r. adiunkt w Katedrze Zarządzania i Marketingu Wydziału Agrobioinżynierii, wcześniej w Zakładzie Ekonomiki Ogrodnictwa Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Promotor i recenzent licznych prac magisterskich i inżynierskich.
   Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z analizą ekonomiczno – finansową, rachunkowością finansową i podatkową w gospodarstwach indywidualnych i przedsiębiorstwach sektora agrobiznesu, kształtowaniem i oceną jakości produktów spożywczych przez poszczególnych uczestników łańcucha dystrybucji.

 

Wybrane publikacje:
1.     Quality of fruit in the Polish market in the context of the minimum requirements. [AUT.] J. Pawlak.  Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, Vol 19 (1) 2011: 167-174.

2.    Podatek od towarów i usług w gospodarstwach rolnych w kontekście zmian przepisów i wyboru formy rozliczenia. [AUT.] J. Pawlak, J. Potębska, Roczniki Naukowe SERiA, 2012, t. 14, z. 3, s. 322-326.

3.    Integracja w ogrodnictwie – uwarunkowania, korzyści i bariery. [AUT.] E. Czernyszewicz, J. Pawlak. – W: Zintegrowany system zarządzania w organizacji / pod red. Elżbiety Skrzypek – Lublin: Wyd. UMCS , 2012: 313-332. 

4.   Uwarunkowania i kierunki zapewnienia bezpieczeństwa i jakości owoców i warzyw. [AUT.] E. Czernyszewicz, J. Pawlak, Zarządzanie i Finanse, vol. 10, nr 3, część 3, 2012: 114-132. 

5.    Podatek rolny a podatek dochodowy – wysokość obciążeń podatkowych indywidualnych gospodarstw rolnych. [AUT.] J. Pawlak, D. Paszko, W. Wróblewska, Roczniki Naukowe SERiA 2013, t. XV, Z. 4, s. 328-332.

6.    Analiza czasu pracy menadżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa rolniczego. [AUT.] D. Paszko. J. Pawlak, W. Wróblewska. Roczniki Naukowe SERIA 2013 t. 15 Z. 3 255-260.

7.    Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce.[AUT.] D. Paszko., J. Pawlak., K. Woźniak. Handel Wewnętrzny 2013 nr. 1, s. 32 – 40.

8.    Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm. [AUT:] D. Paszko, J. Pawlak, W. Wróblewska. Acta ScientiarumPolonorum Seria HortorumCultus 13 (6) 2014: 149-159.

9.    Realizacja planu dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw jako przykład procesu kształtującego przewagę konkurencyjną gospodarstw. [AUT.] J.  Pawlak, W. Wróblewska. Roczniki Naukowe SERiA. t. 16, Z. 3, 2014, s. 224-229.

10.    Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producenckich owoców i warzyw. [AUT.] J. Pawlak, D. Paszko. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 101, Z. 3, 2014, s. 162-170.

 
11.    Postawy rolników indywidualnych wobec wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. [AUT.] J. Pawlak, D. Paszko, G. Karwacki. Roczniki Naukowe SERiA, 2015 t. 17. Z. 4, s. 225-230.

12.    Gospodarowanie w ogrodnictwie. Ekonomika – Organizacja – Zarządzanie. pod red. E. Czernyszewicz: Wyd. UP  w Lublinie, 2016.

13.    Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie. [AUT.] D. Paszko., J. Pawlak., W. Wróblewska. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 2016 t.16 (31) Z. 3, 301-312.

14.    Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa. [AUT.] D. Paszko., P. Krawiec., J. Pawlak.,W. Wróblewska.  Roczniki Naukowe SERiA 2017, t. XIX, Z. 3, s. 218-223.

15.    Zastąpienie podatku rolnego podatkiem dochodowym od działalności rolniczej w opinii rolników indywidualnych [AUT]. J. Pawlak, D. Paszko. W. Wróblewska Roczniki Naukowe SERIA. 201 t. XIX, Z. 5 s. 219- 225.