WERSJA POLSKA

    

Dr inż. Dariusz Paszko

 

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa,

Wydział Agrobioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Telefon: +48 81 461 00 61 w. 154

e-mail:
 

 

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W roku 1989 ukończył studia magisterskie na kierunku Ogrodnictwo, specjalność sadownictwo. W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego, a następnie od 1991 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki Ogrodnictwa na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ekonomika ogrodnictwa uzyskał w 2000 roku na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości rolnej organizowane przez SGGW w Warszawie. W latach 2006-2015, co roku w okresie letnim zdobywał praktyczne doświadczenie na stanowisku kierownika zarządzania procesem zbioru owoców  w wielkotowarowym gospodarstwie ogrodniczym na Lubelszczyźnie. Zainteresowania naukowe dr inż. Dariusz Paszko obejmują zagadnienia związane z oceną efektywności produkcji ogrodniczej oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem ogrodniczym, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zasobami ludzkimi.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wielu działań mających na celu popularyzowanie nauki w środowisku praktyków. Promotor licznych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.

 

Wybrane publikacje:
1.    Paszko D. 2009. Efektywność wykorzystania zasobów produkcyjnych na przykładzie specjalistycznego gospodarstwa sadowniczego. Roczniki Naukowe SERiA, Olsztyn, T. XI, z. 1, 330-335.

2.    Paszko D. 2009. Poziom i struktura nakładów pracy przy zbiorze truskawek, ocena z wykorzystaniem informatycznych metod ewidencji. Zeszyty Naukowe SGGW – Problemy Rolnictwa Światowego, Warszawa, T. 7 (XXII), s. 99-110.

3.    Paszko D. 2010. Koszty zbioru truskawek w zależności od kierunku produkcji. Roczniki Naukowe SERiA, Szczecin, Tom XI, z. 4, 245-251.

4.    Paszko D. 2010: Zróżnicowanie płynności finansowej na przykładzie wybranych gospodarstw sadowniczych. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka, T. 18, s. 195-205.

5.    Paszko D., Penkala A. 2012. Poziom i struktura czasu pracy przy zbiorze truskawek deserowych na przykładzie wybranych gospodarstw. Roczniki Naukowe SERiA, T. 14, z 1, s. 370-374.

6.    Yield of two strawberry cultivars depending on the cropping method on the example of a commercial plantation in a specialized horticultural farm. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. Acta ScientiarumPolonorum Seria HortorumCultus 13 (6) 2014, s. 149-159.

7.    Zróżnicowanie i determinanty efektywnego zarządzania na przykładzie kadry zarządzającej specjalistycznego gospodarstwa ogrodniczego. Paszko Dariusz, Wróblewska Wioletta. Roczniki Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. T. 101, z. 3, 2014, s. 155-161.

8.    Rentowność kapitału własnego a poziom płynności finansowej wybranych grup producenckich owoców i warzyw. Joanna Pawlak, Dariusz Paszko, Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszaru Wiejskich, T. 101. Z. 3, s.162-170.

9.    Rynek soków i nektarów owocowych w Polsce. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Katarzyna Woźniak. Handel Wewnętrzny 2013 nr 1, s. 32 – 40.

10.    Analiza czasu pracy menadżera na przykładzie wielkoobszarowego gospodarstwa rolniczego. Dariusz Paszko, Joanna Pawlak, Wioletta Wróblewska. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013 T. 15 z. 3, s. 255-260.

11.    Wahania koniunktury w produkcji owoców jagodowych w Polsce i na świecie. Paszko, D., Pawlak J., Wróblewska W. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 2016 T.16 (31) z. 3, 301-312.

12.    Ocena kosztów i opłacalności produkcji maliny pod osłonami w kontekście budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie wybranego gospodarstwa. Paszko D., Krawiec P., Pawlak J., Wróblewska W.  Roczniki Naukowe SERiA 2017, T. XIX, zeszyt 3, s. 218-223.

13.    Monografia: Gospodarowanie w ogrodnictwie: ekonomika, organizacja, zarządzanie / pod redakcją Eugenii Czernyszewicz. Wyd. UP, Lublin  2016.