Nominacja na stanowisko Prof. nadzwyczajnego dla dr hab. Jolanty Król

Miło nam poinformować, że na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 23 lutego 2018 roku, JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk wręczył dr hab. Jolancie Król, Prodziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki dokument stwierdzający zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Serdecznie gratulujemy!

 

                                                                                                                            
Dr hab. Jolanta Król jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych funkcjonującego w ramach Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, a od września 2017 r. została powołana na kierownika tego Zakładu.

 

Wiodącym kierunkiem działalności naukowej dr hab. Jolanty Król jest problematyka związana z oceną wpływu różnych czynników warunkujących wartość odżywczą i prozdrowotną mleka krowiego i koziego, w tym przede wszystkim zawartość składników bioaktywnych, tj. białek serwatkowych, kwasów tłuszczowych i witamin. A ponadto:

  • ocena przydatności technologicznej mleka do przetwórstwa, zwłaszcza do produkcji serów,
  • ocena uwarunkowań jakości mleka towarowego oraz ocena towaroznawcza produktów mlecznych,
  • możliwości wykorzystania polimorfizmu białek mleka, jako markerów cech użytkowych bydła, zwłaszcza w zakresie zawartości białka oraz cech technologicznych mleka,
  • problematyka dotycząca wykorzystania systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego w sektorze żywnościowym.

Jest autorem lub współautorem 79 publikacji naukowych, w tym 18 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), 35 opracowań monograficznych oraz 58 doniesień i komunikatów naukowych.

Dr hab. Jolanta Król uczestniczyła w realizacji 4 projektów badawczych finansowanych przez KBN, MRiRW, NCN, a obecnie uczestniczy w realizacji projektu BIOSTRATEG II.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Za działalność naukową i organizacyjną była pięciokrotnie wyróżniana Nagrodą Rektora UP w Lublinie.