WERSJA POLSKA

 

ZESZYT 299
Grzegorz Zięba 
Wykorzystanie zmienności genetycznej spożycia paszy w selekcji kur nieśnych 

Celem badań było określenie możliwości genetycznej poprawy wykorzystania paszy kur nieśnych, przy jednoczesnej kontynuacji doskonalenia nieśności i jakości skorupy jaj.
Analizowano wyniki użytkowości pięciu pokoleń dwóch ras doświadczalnych kur nieśnych Rhode Island Red i Sussex, liczących 3997 i 3863 osobników. Dwukrotnie w 34 i 54 tygodniu kontrolowano indywidualne spożycie paszy. Zdefiniowano dodatkowe kryterium selekcyjne – resztowe spożycie paszy (RSP) jako rozwiązania BLUP spożycia paszy korygowanego regresjami na masę ciała i jej zmianami oraz na masę zniesionych jaj. Parametry genetyczne cech, oszacowane metodą REML z modelem osobniczym, przyjmowały wartości z przedziałów dotychczas publikowanych. Trendy genetyczne wykazały pożądany kierunek zmian. Stwierdzono poprawę nieśności początkowej, masy jaja, wytrzymałości skorupy i wykorzystania paszy.
Prowadząc selekcję na RSP szacowane za pomocą regresji fenotypowych, stwierdzono statystycznie istotny postęp tej cechy szacowany regresjami genetycznymi. Resztowe spożycie paszy szacowane na podstawie regresji genetycznych RSP G jest lepszym predyktorem spożycia paszy.
Selekcja na podstawie alternatywnej, uproszczonej kontroli spożycia paszy kur stadek selekcyjnych wykazała jej umiarkowaną przydatność. Niezbędna wydaje się okresowa kontrola całego stada testowego i na tej podstawie szacowanie (ko)wariancji cech i ich wykorzystanie w ocenie BLUP.
Ocenę dopasowania ras doświadczalnych do tworzenia mieszańców przeprowadzono na czterech pokoleniach (978 kur). Mieszańce znosiły więcej jaj, o większej masie i lepszej wytrzymałości skorupy w porównaniu z grupami rodzicielskimi. Wielkości heterozji i korelacje genetyczne między badanymi liniami a mieszańcami świadczą o komplementarności ras. Kombinowana selekcja linii rodzicielskich i mieszańców jest efektywniejsza od selekcji jedynie w obrębie czystych linii, gdy celem hodowlanym jest doskonalenie mieszańców. Obserwowano niewielki wpływ inbredu na poziom użytkowości ptaków.
Stwierdzono zasadność włączenia pomiarów spożycia paszy do celu hodowlanego.
Drukuj