WERSJA POLSKA

 

ZESZYT 302
Janusz Bowszys 
Doskonalenie technologii suszenia i przechowywania w cylindrycznych silosach zbożowych

Przeprowadzone badania dotyczą suszenia i przechowywania zbóż w silosach o różnych cechach konstrukcyjnych. Przedmiotem badań były trzy typy metalowych silosów suszących w skali naturalnej. Elementem wietrzącym w silosie promieniowym była rura środkowa, w jednym z silosów z pionowym układem wietrzenia stożek, a w drugim płaska płyta. Elementy te wykonano z blachy perforowanej. Silosy wyposażono w aparaturę do pomiaru rozkładu temperatur oraz prędkości przepływu powietrza w masie ziarna. Materiałem było ziarno pszenicy. Badania dotyczyły określenia wpływu prędkości przepływu powietrza, a także temperatury i wilgotności warstwy ziarna oraz rozkładu zanieczyszczeń na przebieg procesu suszenia i przechowywania. Za miernik jakości ziarna przyjęto ocenę fitopatologiczną oraz wartość siewną, tj. zdolność kiełkowania, test wzrostowy i wigorowy.
Badania wykazały, że przyczyną nierównomiernego suszenia była głównie wymiana ciepła między masą ziarna a otoczeniem. Ocena fitopatologiczna wykazała, że największa liczebność grzybów przechowalnianych występowała w ziarnie przy ścianach silosu. Ziarno suszone w silosach zachowało wysoką zdolność kiełkowania. Pogorszenie jakości przechowywanego ziarna, stwierdzone w okresach występowania ujemnych temperatur otoczenia, można ograniczyć poprzez izolowanie powierzchni zewnętrznej silosu. Najkorzystniejsze warunki przechowywania uzyska się w silosach walcowych o wymiarach głównych h/D = 1, a z wysypem lejowym – h/D = 0,58.

Drukuj