WERSJA POLSKA

 

ZESZYT 328
Urszula Kosior-Korzecka
Zmiany hormonalne oraz ekspresja mRNA receptorów leptynowych w komórkach przysadki owiec z indukowanymi ACTH torbielami jajnikowymi
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zeszyt 328, ss. 100
Celem badań było określenie udziału leptyny i jej receptorów w zaburzeniach wydzielania LH w przysadce, prowadzących do powstawania pęcherzykowych torbieli jajnikowych oraz analiza zmian hormonalnych towarzyszących ich rozwojowi u owiec. Doświadczenia przeprowadzono na 52 zsynchronizowanych owcach, które podzielono na dwie grupy różniące się masą ciała i endogennym poziomem leptyny. W obrębie każdej z tych grup wyróżniono grupę doświadczalną, której od 11 do 16 dnia cyklu rujowego podawano ACTH1-24 (0,01 mg/kg m.c./12godz.) w celu indukcji pęcherzykowych torbieli jajnikowych, oraz kontrolną, otrzymującą w tym czasie płyn fizjologiczny. W osoczu krwi owiec oznaczano leptynę, LH oraz ACTH. 10 dnia następnego cyklu oceniano aktywność jajników (torbiel/ciałko żółte). Następnie od wszystkich owiec pobierano przysadki mózgowe, z których izolowano komórki do hodowli in vitro. Komórki poddawano działaniu leptyny i ACTH oraz czynników regulujących syntezę i/lub uwalnianie leptyny, takich jak insulina, deksametazon, estradiol i testosteron, oznaczając następnie w podłożu ilość wydzielonego LH i uwolnionego NO oraz izolując mRNA do analizy poziomu ekspresji receptorów leptynowych (OB-Ra i OB-Rb) na poziomie transkrypcji. Po detekcji mRNA obu izoform za pomocą RT-PCR analizowano metodą RPA zmiany poziomu mRNA krótkiej formy receptora (OB-Ra), natomiast formy długiej (OB-Rb) metodą Real-Time PCR. W grupie owiec doświadczalnych o niższej masie ciała (48,98 ±1,06 kg) i niższym poziomie leptyny (5,20 ±0,89 ng/ml) obserwowano torbiele jajnikowe u 80% maciorek, natomiast u owiec doświadczalnych o wyższej masie ciała (55,10 ±0,48 kg) i wyższym poziomie leptyny (9,38 ±1,87 ng/ml) u 100%. Wszystkie obecne na jajnikach torbiele sklasyfikowano jako pęcherzykowe. U owiec kontrolnych zaobserwowano na jajnikach obecność od 1 do 3 CL, nie stwierdzono natomiast TJ. Uzyskane wyniki wskazują, że u owiec hiperleptynemia podczas podawania ACTH predysponuje do rozwoju pęcherzykowych torbieli jajnikowych. Stwierdzono bardzo wysoką dodatnią korelację (r = 0,82) pomiędzy stężeniem endogennej leptyny w okresie podawania kortykotropiny a częstością rozwoju torbieli jajnikowych. W warunkach in vitro wykazano, że leptyna w stężeniach 10-8, 10-7 i 10-6 M/l pobudza indukowaną GnRH sekrecję LH i uwalnianie NO, natomiast w wyższych (10-5 M/l), obniża zarówno wydzielanie LH, jak i NO z komórek przysadki owiec. Zahamowanie syntezy NO przez L-NAME znosi stymulujący wpływ leptyny na wydzielanie LH. Leptyna (10-10–10-5 M/l) powoduje spadek ekspresji mRNA obu analizowanych form receptora lepty no­we go (OB-Ra i OB-Rb) w komórkach przysadki mózgowej owiec, przy czym pod wpływem leptyny w dawce 10-5 M/l poziom mRNA, zarówno długiej, jak i krótkiej formy, znajdował się na granicy detekcji. Obniżenie poziomu mRNA receptorów leptynowych w komórkach przysadki wyjaśnia, dlaczego leptyna, która w fizjologicznym zakresie stężeń, działając bezpośrednio na przysadkę, pobudza sekrecję LH, w wysokim stężeniu (10-5 M/l)powoduje supresję wydzielania tej gonadotropiny. Podobnie ACTH w stężeniach 10-10–10-6 M/l wywiera hamujący wpływ na wydzielanie LH oraz obniża poziom mRNA, zarówno krótkiej (OB-Ra), jak i długiej (OB-Rb) formy receptora leptynowego w komórkach przysadki mózgowej owiec, tym samym powodując utratę pobudzającego wpływu leptyny na LH. Stwierdzono ścisłą zależność pomiędzy poziomem mRNA krótkiej formy receptora leptynowego a wydzielaniem LH przez komórki przysadki owiec pod wpływem ACTH (r = 0,99 po 6, 12 i 24 godz. inkubacji z kortykotropiną). Pomiędzy poziomem mRNA długiej formy receptora leptynowego a wydzielaniem LH (10-10–10-7 M/l) w tych samych warunkach wykazano bardzo wysoką dodatnią korelację (r = 0,88, 0,85 i 0,84, odpowiednio po 6, 12 i 24 godz. inkubacji z kortykotropiną). Poziom mRNA długiej formy receptora w komórkach przysadki owiec ulegał obniżeniu pod wpływem deksametazonu (10-10–10-7 M/l), podczas gdy insulina w stężeniu 10-8–10-5 M/l pobudzała ekspresję mRNA długiej formy receptora leptynowego, w stężeniu 10-10–10-9 M/1 nie powodowała istotnych zmian ekspresji tego receptora. Nie stwierdzono istot­nego wpływu 17β estradiolu i testosteronu na poziom mRNA OB-Rb. 
Podsumowując, wysoki poziom leptyny zwiększa częstość rozwoju pęcherzyko­wych torbieli jajnikowych w następstwie podawania ACTH u owiec. Zarówno leptyna, jak i ACTH w wysokich stężeniach obniżają wydzielanie LH przez komórki przysadki gruczołowej owiec in vitro, in vivo powodują supresję przedowulacyjnego wyrzutu LH. Obniżanie wydzielania LH indukowanego GnRH przez komórki przysadki poddane in vitro bezpośredniemu wpływowi wysokich stężeń leptyny i ACTH przynajmniej częściowo spowodowane jest spadkiem ekspresji mRNA, zarówno krótkiej, jak i długiej formy receptora leptynowego. W przypadku OB-Ra jest to powiązane z niemożnością pobudzania przez leptynę syntezy NO. Leptyna zaś oddziałując na wydzielanie LH przez przysadkę wymaga pośrednictwa NO, aby zmienić wydzielanie LH, o czym świadczą wyniki doświadczenia z zastosowaniem inhibitora NOS – L-NAME. 
Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że narastanie poziomu leptyny oraz spadek ekspresji jej receptorów w komórkach przysadki zapoczątkowują zmiany doprowadzające do hamowania owulacji i w dalszej kolejności do rozwoju pęcherzykowych torbieli jajnikowych u owiec.
 
Drukuj