Obchody Jubileuszu 40-lecia Wydziału Ogrodniczego UP – Centrum Kongresowe, 17 września 2010 r.

Jubileusz 40-lecia Wydziału Ogrodniczego

 www.ogrodniczy.up.lublin.pl

Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obchodzi 40-lecie swego istnienia.

 

Zobacz galerię zdjęć

 

Uroczystości poprzedziła msza święta w intencji pracowników i studentów odprawiona w czwartek, 16 września w Kościele Akademickim KUL. Główne uroczystości odbyły się w piątek, 17 września w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestniczyły w nich władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z JM Rektorem, prof. dr. hab. Marianem Wesołowskim. Obecni byli przedstawiciele rządu, władz administracyjnych i samorządowych województwa i miasta Lublina, rektorzy i dziekani zaprzyjaźnionych uczelni, naukowcy z PAN i innych instytucji naukowych.

Licznie zgromadzonych goście powitał JM Rektor UP w Lublinie, zaś dziekan Wydziału Ogrodniczego, prof. dr hab. Andrzej Borowy przypomniał historię i osiągnięcia tego wydziału. Nauczanie ogrodnictwa w uczelni zapoczątkowali już wcześniej tacy jej pracownicy, jak dr Jan Szendel, prof. dr hab. Marian Kossowski, dr Jan Dąbrowski, ale Wydział Ogrodniczy powstał w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej dopiero w 1970 roku. W 4 lata później zyskał uprawnienia nadawania tytułu doktora, a w 1979 roku także tytułu doktora habilitowanego. Do tej pory wydział wypromował 190 doktorów, 97 doktorów habilitowanych i 33 profesorów. Doczekał się także 5657 absolwentów.

Dziś Wydział Ogrodniczy tworzy 11 katedr i 2 samodzielne zakłady. Pracuje w nim 114 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów, 14 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora, 8 doktorów habilitowanych i 63 doktorów na stanowisku adiunkta. Na dwóch kierunkach: ogrodnictwo i architekturę krajobrazu, studiuje ogółem ponad tysiąc studentów.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu i Rady Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, kilkadziesiąt osób otrzymało pamiątkowy medal wybity z okazji 40-lecia wydziału.

W drugiej części uroczystości, prof. dr hab. Andrzej Libik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie otrzymał tytuł doktora honoris causa. Laudację wygłosił prof. dr hab. Jan Dyduch. zaś akt nominacyjny wręczyli rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Marian Wesołowski wraz z dziekanem Wydziału Ogrodniczego, prof. dr hab. Andrzejem Borowym.

——————————

Prof. dr hab. Andrzej Libik urodził się 25 sierpnia 1941 r. w Krakowie. Tu ukończył szkołę średnią i studia o specjalności ogrodniczej na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej. Następnie podjął pracę w Katedrze Warzywnictwa, w której zdobywał kolejne stopnie, tytuły naukowe i stanowiska: w 1972 r. stopień doktora, w 1986 doktora habilitowanego, w 1995 tytuł profesora, w 2003 stanowisko profesora zwyczajnego. W latach 1991–2009 kierował tą katedrą.

Jako doktor odbył roczny staż naukowy w pracowni herbologicznej prof. G. F. Warrena, na Uniwersytecie Purdue w USA. W kolejnych latach przebywał na stażu i misjach profesorskich w ośrodkach naukowych Bułgarii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Kanady i Niemiec.

Dorobek naukowy Profesora obejmuje 204 publikacje, z których 85 to oryginalne prace twórcze, pozostałe to artykuły i komunikaty prezentowane na konferencjach naukowych (51), artykuły popularnonaukowe (66), instrukcje wdrożeniowe i ekspertyzy oraz podręcznik akademicki i dwa patenty. Dorobek ten wyróżnia się oryginalnością tematyki, kompleksowością badań oraz umiejętnością łączenia problematyki istotnej pod względem poznawczym z zagadnieniami ważnymi dla praktyki ogrodniczej. Profesor współpracuje z uczonymi z Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie, Instytutu Agrofizjologii w Sofii, Instytutu Agrofizyki w Leningradzie oraz z Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.

Najważniejsze osiągnięcia naukowe Profesora są efektem wieloletnich, interdyscyplinarnych badań nad dokarmianiem roślin dwutlenkiem węgla. Ich wyniki posłużyły w opracowaniu metody carborain, stosowanej do wzbogacania atmosfery szklarniowej w CO2 za pomocą wodnych roztworów tego gazu.

Profesor jest w naszym kraju pionierem chemicznej ochrony warzyw przed chwastami. Opracowana przez Niego technologia ściółkowania upraw warzywnych zyskuje na znaczeniu w rozwijającej się produkcji integrowanej i ekologicznej. Ponadto udoskonalił technologię uprawy wielu gatunków warzyw, ocenił ich przydatność w warunkach podgórskich, opracował zasady regulowania mikroklimatu w tunelach foliowych, określił wpływ czynników fizjologicznych na wytwarzanie tanin jako związków warunkujących odporność roślin na patogeny.

Profesor ma wyjątkowe osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju nauki. Ich wyrazem jest powierzenie Mu m.in. funkcji przewodniczącego Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, sekretarza Komisji Nauk Rolniczych przy Wydziale Przyrodniczym PAU, członka Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych, przewodniczącego Sekcji Ogrodniczej KBN, eksperta Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członka Rady Naukowej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach oraz rad programowych kilku czasopism naukowych. Od 2005 r. Profesor jest członkiem Rady Nauki MNiSW. W krakowskiej Akademii Rolniczej pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prodziekana Wydziału Ogrodniczego. Poza tym jest współtwórcą, wieloletnim prezesem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oraz członkiem Komitetu Narodowego International Society for Horticultural Science.

Profesor był promotorem 4 przewodów doktorskich, a także recenzentem 12 prac doktorskich, 7 rozpraw habilitacyjnych, opracował 10 opinii o dorobku naukowym kandydatów na tytuł profesora i jedną do tytułu doktora honoris causa. Jako członek CK ds. Stopni i Tytułów Naukowych wykonał ponad 100 opinii wniosków o nadanie stopnia doktora habilitowanego bądź tytułu profesora.

Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, statuetką Laur Wydziału V PAN, Odznaką Honorową „Zasługi dla Rolnictwa” Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prof. Andrzej Libik ma szczególne zasługi w rozwoju Wydziału Ogrodniczego UP w Lublinie. Jako koordynator tematów resortowych włączał w ich realizację jednostki wydziału i konsultował prowadzone badania, służąc z wielką życzliwością swą wiedzą i doświadczeniem. Był recenzentem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz opiniował wiele wniosków o nadanie pracownikom wydziału stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora. Został uhonorowany Jubileuszową Srebrną Różą i Medalem 30-lecia tego Wydziału Ogrodniczego.

Prof. dr hab. Andrzej Libik jest wybitnym przedstawicielem nauk ogrodniczych w Polsce.