WERSJA POLSKA

 

ZESZYT 347
Halina Lipińska
Ocena utrzymywania się Poa pratensis L.Phleum pratense L. i Lolium perenne L. w runi na glebie torfowo-murszowej w zależności od poziomu wody gruntowej
Skład florystyczny trwałych użytków zielonych decyduje o jakości i ilości pozyskiwanej paszy, a także o funkcji ochronnej ekosystemów trawiastych względem wód i gleby. Utrzymanie wartościowego i stabilnego składu gatunkowego tych zbiorowisk jest trudne, szczególnie w siedliskach pobagiennych, bowiem w krótkim czasie po ich zagospodarowaniu w runi często dominuje Poa pratensis. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu współkomponentu i zróżnicowanego poziomu wody gruntowej na utrzymywanie się Poa pratensis, Phleum pratense i Lolium perenne na glebie torfowo-murszowej oraz produkcyjność i funkcję ochronną tych zbiorowisk względem wód i gleby. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono w latach 2001–2005 w doświadczeniu lizymetrycznym i na mikropoletkach. Każdy gatunek wysiano w monokulturze, a P. pratensis także w mieszankach z Ph. pratense i L. perenne(50 : 50%). W doświadczeniu zastosowano trzy poziomy wody gruntowej: 50 cm, 90 cm i zmienny. Reakcję gatunków na sąsiedztwo współkomponentu oraz poziom wody gruntowej oceniono na podstawie: pokrycia powierzchni i udziału wysianych gatunków w pokryciu powierzchni, składu gatunkowego runi, wielkości plonu rolniczego, zużycia wody i jej efektywności produkcyjnej oraz pobrania składników mineralnych i zawartości składników biogennych w wodach gruntowych z poszczególnych obiektów badawczych. 
Wyniki badań i dyskusja. Obiekty z monokulturą P. pratensis charakteryzowały się najlepszym pokryciem powierzchni oraz najwyższym udziałem wysianego gatunku w runi, w przeciwieństwie do obiektów z Ph. pratense. Na obiektach z wysokim (50 cm) oraz zmiennym poziomem wody gruntowej pokrycie powierzchni gleby było lepsze niż z niskim (90 cm). Ponadto w warunkach wysokiego poziomu wody gruntowej (50 cm) były najmniejsze zmiany w składzie gatunkowym runi. Stabilność składu gatunkowego świadczy o zdolności wysianych gatunków traw do utrzymywania się w runi [Grzegorczyk i in. 1995, Kozłowski i in. 2000, Stypiński i in. 2001]. Ważnym wskaźnikiem utrzymywania się gatunków w runi jest również stałość plonowania w latach [Domański 1984]. Ph. pratense L. perenne najwyżej plonowały w drugim i trzecim roku, zaś P. pratensis w trzecim i czwartym roku użytkowania. O utrzymywaniu się gatunków w runi, a w konsekwencji o ich plonowaniu oraz wykorzystaniu składników mineralnych z gleby decyduje pokrycie ich potrzeb wodnych [Łabędzki 1997]. Wszystkie gatunki istotnie lepiej plonowały w warunkach wyższego niż niższego i zmiennego poziomu wody gruntowej. Poziom wody gruntowej najsilniej wpływał na plonowanie P. pratensis i L. perenne oraz ich mieszanki, zaś najmniej na Ph. pratense i mieszanki tego gatunku z P. pratensis. Ruń L. perenne i mieszanki P. pratensis + L. perenne zużywała więcej wody na ewapotranspirację, a zarazem efektywniej ją wykorzystywała niż monokultura P. pratensis Ph. pratense oraz ich mieszanka. Pobranie składników mineralnych z gleby było największe na obiektach z L. perenne, zaś najmniejsze z P. pratensis. Niski poziom wody gruntowej najbardziej ograniczał pobranie składników przez P. pratensis Ph. pratense, zaś poziom zmienny zmniejszał ich pobranieprzez L. perenne. Istotnie mniejsze zawartości azotu w wodzie stwierdzono na obiektach z L. perenne, natomiast fosforu na obiektach z P. pratensis. Zawartość N-NO3 oraz PO4-3 w wodzie spod runi mieszanek była istotnie większa niż spod monokultur. Zdolność kumulowania N-NO3 jest cechą charakterystyczną gatunków i odmian [Kozłowski i Zielewicz 2009], dlatego właściwość tę należy uwzględniać podczas komponowania mieszanek na użytki zielone. Niskiej zawartości N-NO3 i N-NH4  w wodzie gruntowej sprzyjał jej wysoki poziom, natomiast PO4-3 było mniej w warunkach niskiego poziomu wody gruntowej.
Wnioski. W warunkach gleby torfowo-murszowej największą trwałością i stabilnością plonowania odznaczała się P. pratensis, która zużywała mniej wody gruntowej na ewapotranspirację rzeczywistą oraz mniej pobierała z plonem makroskładników niż Ph. pratense L. perenne. Jednak L. perenne zapewniała większe plony oraz charakteryzowała się najbardziej efektywnym, ale także największym zużyciem wody oraz składników mineralnych, co przyczyniało się do zmniejszenia koncentracji składników biogennych, szczególnie jonów azotanowych i amonowych w wodzie gruntowej. Wrażliwość gatunków i mieszanek na niedobór wody w glebie wzrastała w następującej kolejności: P. pratensis < P. pratensis + P. pratense < Ph. pratense <  L. perenne + P. pratensis < L. perenne. 
Ph. pratense wykazywałamałe zdolności konkurencyjne względem P. pratensis, jak również nie wpływała ujemnie na plonowanie oraz pobranie składników mineralnych, dlatego nie przeciwdziała jej dominacji w runi. W wodzie gruntowej spod ryzosfery mieszanki P. pratensis + Ph. pratense zawartość jonów amonowych i fosforanowych była podobna jak spod monokultur tych gatunków, zaś azotanów wyższa. 
L. perenne wykazywała duże zdolności konkurencyjne względem P. pratensis, bowiem ujemnie wpływała na jej produkcyjność oraz pobranie makroskładników, zwłaszcza w warunkach wysokiego poziomu wody gruntowej.Może zatem ograniczyć ekspansywność P. pratensis i przeciwdziałać jej dominacji w runi. Jednak słabsze zadarnienie powierzchni oraz większa zawartość jonów azotanowych i fosforanowych w wodach gruntowych na obiektach P. pratensis  +  L. perenne niż z monokulturą P. pratensis mogą świadczyć, że mieszanka ta gorzej pełni funkcję ochronną względem gleb organicznych i wód podziemnych.
Drukuj