WERSJA POLSKA

 

ZESZYT 378
Bożena Kiczorowska
Wpływ naświetlania promieniami podczerwonymi nasion bobiku (Vicia faba L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) na ich wartość odżywczą i efektywność w odchowie kurcząt brojlerów 
zeszyt 378, ss. 121
Podjęte badania po raz pierwszy w tak szerokim zakresie analizują wpływ promieni podczerwonych na skład chemiczny i wartość odżywczą nasion bobowatych. Celem badań była analiza wpływu naświetlania promieniami podczerwonymi na skład chemiczny i wartość odżywczą nasion bobiku i łubinu wąskolistnego oraz określenie efektów produkcyjnych i wybranych wskaźników przemian metabolicznych u kurcząt brojlerów Ross 308 żywionych mieszankami z udziałem naświetlanych nasion.
Proces naświetlania promieniami podczerwonymi prowadzono na nasionach bobiku (odm. Albus) i łubinu wąskolistnego (odm. Zeus) w trzech temperaturach: 90, 130 i 180○C oraz w pięciu czasach: 30, 60, 90, 130 i 180 s. W materiale naświetlanym oraz surowym oznaczono podstawowy skład chemiczny, zawartość włókna detergentowego, skład aminokwasowy białka, skład kwasów tłuszczowych, a także zawartość: inhibitorów trypsyny i tanin (bobik i łubin) oraz fenoli (bobik) i sumy alkaloidów (łubin). Do mieszanek dla kurcząt rzeźnych wybrano nasiona bobiku naświetlane w warunkach 130○C/60 s (doświadczenie I) oraz łubinu wąskolistnego w 130○C/30 s (doświadczenie II). Grupy kontrolne żywione były mieszankami z udziałem poekstrakcyjnej śruty sojowej (KI, KII). Udział naświetlanych nasion roślin bobowatych ustalono na poziomie pozwalającym pokryć ilość białka wprowadzanego do mieszanki przez śrutę poekstrakcyjną sojową w 50% (grupy Ia i IIa) i 100% (grupy Ib i IIb). W trakcie badań kontrolowano masę ciała, określono zużycie paszy i strawność składników pokarmowych. W tkankach oznaczono zawartość podstawowych składników pokarmowych, a we krwi oznaczono wartość wskaźników biochemicznych i hematologicznych.
Naświetlanie promieniami podczerwonymi nasion bobiku i łubinu wąskolistnego spowodowało obniżenie wartości biologicznej (EAAI) białka. Jednocześnie zmniejszyła się zdolność jego rozpuszczania. We frakcji włókna pokarmowego naświetlanych nasion stwierdzono zmniejszenie zawartości ADF i zwiększenie NDF. Naświetlanie promieniami podczerwonymi spowodowało obniżenie zawartości skrobi, wynikające prawdopodobnie z żelatynizacji, która może prowadzić do zwiększenia strawności tego składnika pokarmowego. W profilu kwasów tłuszczowych naświetlanych nasion obserwowano zwiększenie puli SFA kosztem UFA. Zastosowanie naświetlania wywoływało powstawanie izomerów trans. W naświetlanych nasionach roślin bobowatych stwierdzono zmnijszenie zawartości inhibitorów trypsyny i tanin. Analizując otrzymane wyniki, określono optymalne parametry naświetlania promieniami podczerwonymi: 130○C i 60 s dla nasion bobiku oraz 130○C i 30 s dla łubinu wąskolistnego.
Wprowadzenie do mieszanek udziału nasion bobiku (grupa Ia) i łubinu wąskolistnego (grupa IIa) pozwoliło uzyskać podobne wyniki produkcyjne oraz parametry rzeźne do otrzymanych w grupach ptaków żywionych mieszanką ze śrutą sojową. Całkowite zastąpienie białka śruty sojowej nasionami bobiku (grupa IIa) i łubinu (grupa IIb) w mieszankach istotnie pogorszyło te parametry. Wykorzystanie w mieszankach naświetlanych nasion roślin bobowatych wpłynęło na zwiększenie zawartości białka ogólnego, glukozy i TG w osoczu krwi. U kurcząt z grupy Ib stwierdzono istotnie wyższy poziom CHOL i HDL, a z grupy IIb – HDL. Aktywność ALT była istotne wyższa we krwi ptaków z grupy Ia, AST – z grupy Ib, IIb i KI II, natomiast LDH – z grupy IIa i KII.
Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają wnioskować, że udział 50% udziału naświetlanych nasion bobiku i łubinu wąskolistnego w puli pasz białkowych może być stosowany jako zamiennik śruty sojowej w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów.