WERSJA POLSKA

 

ZESZYT 386
Artur Kraszkiewicz 
Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną 
zeszyt 386, ss. 188
Celem pracy była ocena wpływu właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego, zróżnicowanych gatunkowo i pod względem formy geometrycznej, na przebieg procesu oraz emisję produktów spalania, jak również efektywność energetyczną w aspekcie urządzeń grzewczych małej mocy. 
Do badań wyodrębniono 30 różnych biopaliw wytworzonych z 6 gatunków surowców roślinnych. Grupując je pod względem analizowanej formy wyodrębniono surowce energetyczne pierwotne, pelety i trzy rodzaje brykietów typu A, B i C. Surowce te pochodziły z rolnictwa (słoma i siano), jak również z leśnictwa (drewno). Istotne jest również, że wytworzone formy kompaktowane bazowały w obrębie gatunków na tych samych surowcach pierwotnych. Zgodnie z warunkami badań biopaliwa te poddano charakterystyce w aspekcie ich cech chemicznych i fizycznych, jak również analizowano określone parametry spalania i produktów ich spalania.
Podczas analizy wyników badań wytypowano i rozpatrywano dwa bloki danych jako samodzielne grupy i jednocześnie rozpoznano pomiędzy nimi powiązania, dla których efekt analiz końcowych związany jest z założeniami początkowymi wpływu właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na przebieg procesu, emisję produktów spalania i efektywność energetyczną.
Praktyczne wartości z osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych pracy polegają na uzyskaniu danych umożliwiających taki dobór składników i parametrów procesu produkcji paliw formowanych, które bezpośrednio wpłyną nie tylko na ilość energii w biomasie, ale i poprawią efektywność ekologiczną i energetyczną urządzeń grzewczych, w których biomasa ta jest spalana. Uzyskane na podstawie badań wyniki mogą być przydatne przy projektowaniu urządzeń formujących biomasę tak, aby uzyskiwać jej pożądane cechy fizyczne i chemiczne, jak również przy projektowaniu i atestacji urządzeń grzewczych małej mocy.
W warunkach badań energetyczne użycie rozpatrywanych surowców w urządzeniach grzewczych małej mocy uzależnione jest od wykorzystanych gatunków biomasy. Dendromasa wykazuje korzystniejsze cechy niż inne paliwa pochodzenia roślinnego, jednak ważna jest forma biopaliw. W trakcie spalania na ruszcie biopaliw o mniejszej powierzchni jednostkowej wykazują one najkorzystniejsze własności w aspekcie zmniejszenia emisji i poprawy efektywności spalania łącznie z jego wydłużeniem w czasie. Ten ostatni parametr powiązany jest z gęstością. Powinny zostać dopracowane metody spalania tak, aby w urządzeniu grzewczym zachodził proces spalania, a nie tylko odgazowanie części lotnych.
Przy wykorzystaniu odpowiednich form paliw kompaktowanych w urządzeniach grzewczych małej mocy uzyskuje się podstawę do energetycznie efektywnego i ekologicznego procesu ich spalania. Zaproponowane w wyniku badań zalecenia wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i mają priorytet społeczny.