Prawie 7 milionów na rozwój Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że złożony w październiku 2017 r. projekt pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” został pozytywnie oceniony i otrzymał wysoką ocenę – 96 pkt., co dało mu 8 pozycję i zapewniło finansowanie.

 

Projekt został opracowany przez Centrum Nauki, a jego wartość wynosi 6 704 951,72 zł. Działania zaplanowane w projekcie będą realizowane w okresie od 01.08.2018 do 30.07.2022 r.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów i potencjału Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w kierunku uporządkowania i wzmocnienia systemu zarządzania uczelnią, zwiększenie efektywności kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki i rynku pracy.

 

W ramach kompleksowego programu rozwoju naszej uczelni zostanie zrealizowanych 6 modułów działań:

 

Moduł programów kształcenia, w ramach którego zostaną utworzone dwa nowe kierunki studiów: Biokosmetologia oraz Global Manager in Agrobusiness, a także nowa specjalność: Horse Usage.

 

 

Moduł podnoszenia kompetencji, w ramach którego zostaną przeprowadzone certyfikowane szkolenia dla studentów prowadzące do uzyskania kwalifikacji, a także: zajęcia warsztatowe, wizyty studyjne u pracodawców czy dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej, w tym także w ramach zespołów projektowych. W ramach tych szkoleń studenci podniosą kompetencje z następujących obszarów:

 

  • językowe (certyfikowane szkolenie z języka angielskiego),
  • komunikacyjne, w tym umiejętność pracy w grupie, interpersonalne (warsztaty interpersonalne, efektywnej współpracy w zespole),
  • informatyczne, w tym wyszukiwanie informacji (metodyka, wyszukiwanie i prezentowanie informacji naukowej, AutoCAD, MSOffice).

 

 

Moduł programów stażowych, w ramach którego zostaną zorganizowane staże dla studentów kierunku Weterynaria i Biokosmetologia.

 

 

Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier, w ramach którego zostanie zatrudniony nowy doradca zawodowy, zostanie wdrożony system wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług wspomagających rozpoczęcie aktywności zawodowej na rynku pracy. Zostanie również rozwinięta współpracy ABK i instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych poprzez podpisanie umów o współpracy, a następnie wspólną realizację paneli z pracodawcami/praktykami. Ponadto w ramach tego modułu będą będą realizowane warsztaty „Aktywni na rynku pracy” złożone z 3 modułów:

 

a) aktywne poszukiwanie ofert pracy,

b) innowacyjne metody tworzenia CV i listów motywacyjnych,

c) symulacja rozmowy rekrutacyjnej.

 

Akademickie Biuro Karier w ramach projektu zorganizuje również zajęcia praktyczne w zakresie budowania wizerunku i autoprezentacji w języku angielskim, w tym zajęcia warsztatowe ze specjalistą ds. budowania wizerunku z zakresu przygotowania CV i LM.

 

 

Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego został podzielony na pięć części:

 

  1. Repozytorium biblioteki oraz częściową digitalizację dokumentacji związanej z historią i działalnością Uczelni.
  2. Otwarte zasoby edukacyjne jako źródło informacji o Uczelni z elementami e-learningu.
  3. Szkolenia dla kadry dydaktycznej z zakresu doskonalenia umiejętności dydaktycznych (m.in. innowacyjne narzędzia edukacyjne i techniki pracy z grupą, neuronauka w dydaktyce), umiejętności informatycznych (m.in. prawidłowy dobór metody statystycznej do analizy danych, cyfrowe zarządzanie procesem dydaktycznym), umiejętności prezentacyjnych (m.in. wykorzystanie multimediów w efektywnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych), prowadzenia dydaktyki w języku obcym (Intensywny kurs doszkalający w zakresie specjalistycznego akademickiego słownictwa z wykorzystaniem terminologii weterynaryjnej i zoologicznej), a także z zakresu zarządzanie informacją (przetwarzanie danych LiDAR w oprogramowaniu GIS typu OpenSource).
  4. Działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych poprzez realizację następujących szkoleń: zarządzanie strategiczne i projektowanie strategii, podejmowanie decyzji oraz delegowanie uprawnień i odpowiedzialności.
  5. Szkolenia dla kadry administracyjnej: zarządzanie zespołem z elementami mediacji, podejmowanie decyzji, motywowanie i rozwijanie pracowników oraz szereg innych szkoleń specjalistycznych i studiów podyplomowych dedykowanych poszczególnym działom administracji.

 

 

Moduł działań restrukturyzacyjnych – dostosowanie uczelni do zmian w szkolnictwie wyższym związanych z „Konstytucją dla Nauki”

 

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Centrum Nauki:

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470

Paweł Litwińczuk- tel. 81 445 65 99, nr pokoju 463