UP w Lublinie zatrudni pracownika w Centrum Nauki – zastępstwo

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika w Centrum Nauki

(zatrudnienie na czas określony – na zastępstwo)

 

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

 • monitorowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i strukturalnych; 
 • organizacja spotkań informacyjnych dotyczących aktualnych konkursów; 
 • udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem; 
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz innych dokumentów aplikacyjnych składanych do NCN, NCBiR i innych instytucji; 
 • wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym: współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi Uczelni w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące i kontrolujące, nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym; 
 • monitorowanie wskaźników projektów i nadzór nad ich trwałością; 
 • obsługa administracyjna Centrum Nauki, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum; 
 • wprowadzanie do systemu POLON danych z zakresu realizowanych projektów; 
 • bieżące kontakty z kierownikami i wykonawcami projektów, innymi Działami oraz instytucjami finansującymi (MNiSW, NCBiR, NCN, FNP etc.); 
 • gromadzenie informacji o zgłaszanych wnioskach i projektach realizowanych na UP w Lublinie oraz opracowywanie raportów, statystyk na temat udziału pracowników w projektach badawczych.

 

Niezbędne wymagania:

 • znajomość przepisów i wytycznych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014-20; 
 • min. 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów w ramach funduszy UE; 
 • bardzo dobra znajomość zasad pisania i rozliczania projektów oraz praktyczne doświadczenie związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, raportów i sprawozdań finansowych; 
 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu przygotowania, realizacji, rozliczania projektów; 
 • dobra znajomość języka angielskiego; 
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej); 

 • list motywacyjny; 
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie; 
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/); 
 • zestawienie przygotowanych i/lub realizowanych projektów współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS, programów krajowych lub międzynarodowych, zawierające: tytuł projektu, program/działanie/ nr konkursu, zakres uczestnictwa kandydata w projekcie;

   

 • inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub umiejętności; 
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”. 

   

  Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „oferta – specjalista CN” do dnia 22 stycznia 2018 r. do godz. 14.00.