Pomoc materialna dla studentów studiów II stopnia – komunikaty

 KOMUNIKAT I

Studenci IV roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz IV roku studiów niestacjonarnych kier. Dietetyka – korzystający ze świadczeń pomocy materialnej, którzy będą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w UP w Lublinie mają prawo korzystania z pomocy materialnej i są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

  1. stypendium socjalne – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1) oraz oświadczenie     dotyczące aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej (załącznik nr 6)
  2. stypendium rektora dla najlepszych studentów – wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (załącznik nr 3) oraz odpowiednio załącznik nr 3a, 3b, 3c lub 3d. Zgodnie z par. 36 pkt 1 Regulaminu stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok studiów (czyli za IV rok, VII semestr) wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
  3. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 2) oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów,
ul. Langiewicza 6 w terminie do 12 marca 2018 r.


KOMUNIKAT II
 
 

Student, który ukończył studia pierwszego stopnia w innej uczelni i podejmuje studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie od semestru letniego ma prawo ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga) na zasadach obowiązujących studentów w UP w Lublinie w roku akademickim 2017/2018. Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej oraz wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.up.lublin.pl/pomoc-materialna

Wnioski o pomoce materialne oraz miejsce w domu studenckim należy złożyć w Dziale Spraw Socjalnych Studentów, ul. Langiewicza 6 (DS. „CEBION”)  w terminie do 12 marca 2018 r.