Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Sujki

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

 

1.

09 czerwca 2017 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Moniki Sujki o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.

09 czerwca 2017 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Monice Sujce w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3. 

27 września 2017 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: prof. dr hab. Barbary Baraniak na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Monice Sujce stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4. 

22 listopada 2017 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła z dnia 06 listopada 2017 r. decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016r., poz. 882 ze zm.), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.    przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert – SGGW w Warszawie

2.    sekretarz Komisji – dr hab. Magdalena Polak – Berecka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3.    recenzent – dr hab. Iwona Konopka – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

4.    recenzent – prof. dr hab. Piotr Tomasik – Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

5.    recenzent – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6.    członek komisji – dr hab. Hanna Staroszczyk – Politechnika Gdańska

7.    członek komisji – dr hab. Paweł Glibowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5.

28 listopada 2017 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła:  dr hab. Iwonę Konopka i prof. dr hab. Piotra Tomasika o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Monice Sujce stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.

19 grudnia 2017 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Moniki Sujki opracowana przez prof. dr. hab. Piotra Tomasika

7.

30 grudnia 2017 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Moniki Sujki opracowana przez prof. dr hab. Barbarę Baraniak

8.

09 stycznia 2018 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Moniki Sujki opracowana przez dr hab. Iwonę Konopka

 

DOKUMENTY: