Poszukiwana osoba do pracy w Centrum Transferu Technologii

INFORMACJA

poszukujemy z grona pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

osoby do pracy w Centrum Transferu Technologii


 

 

Opis stanowiska:

 

 • Współpraca z jednostkami naukowo – dydaktycznymi Uczelni mająca na celu poszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce oraz za granicą;
 • Udzielanie jednostkom naukowo – dydaktycznym pomocy w przygotowaniu oferty transferu technologii;
 • Udzielanie jednostkom naukowo – dydaktycznym pomocy z zakresie pozyskiwania środków na finansowanie przedsięwzięć związanych z transferem wiedzy i technologii;
 • Udzielanie pracownikom uczelni pomocy w sprawach dotyczących własności przemysłowej;
 • Prowadzenie rejestru dóbr własności przemysłowej Uniwersytetu, rejestru programów komputerowych, utworów audiowizualnych oraz innych utworów w stosunku, do których Uniwersytet jest podmiotem praw własności;
 • Organizowanie szkoleń dla pracowników w sprawach związanych z komercjalizacją badań naukowych oraz ochroną własności intelektualnej;
 • Współpraca z parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi oraz krajowymi i zagranicznymi ośrodkami transferu wiedzy i technologii;

 

 

Wymagania:

 

 • Znajomość zagadnień z zakresu transferu i komercjalizacji wiedzy i technologii oraz ochrony własności intelektualnej.
 • Ogólna znajomość przepisów i wytycznych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie wdrażania rezultatów projektów
 • Umiejętność współpracy z otoczeniem biznesowym.
 • Odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”

 

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres lub kontakt osobisty w Centrum Transferu Technologii – budynek rektoratu, III piętro, p.467 do dnia 31 marca 2018 roku.