Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs SONATINA 2 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które:

a) nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku naukowym, naukowo-dydaktycznym lub badawczo-technicznym w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) i chcą uzyskać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;

b) mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

 

1.3. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić:

 

1) osoby fizyczne;

2) jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit a)-d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 

Warunki przystąpienia do konkursu

 

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski:

 

a) które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) lub b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określnych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 102/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.;

b) w których kierownik projektu przedstawi kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora bądź przedstawi oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora do 30 czerwca 2018 r.;

c) w których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 albo 36 miesięcy;

d) w których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą;

e) w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;

g) które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;

h) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy wysłać do dnia 15 marca 2018 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463