Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs ETIUDA 6 na stypendia doktorskie.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2018 r.

 

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r.

 

Stypendium doktorskie w konkursie

ETIUDA 6 obejmuje środki finansowe na:

a)      stypendium naukowe;

b)     pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego

c)      pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego

 

Stypendium naukowe wynosi 4 500 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA.

 

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym przyznawane są w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie,

przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, w którym będzie realizowany staż.

 

Środki finansowe na pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, przyznawane są w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

 

Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania przez wnioskodawcę stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

 

Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

 

Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2018 r

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN 


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:

Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463