Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UP w Lublinie a Gminą Jastków

W dniu 15 grudnia 2017 r.  zostało podpisane porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, reprezentowanym przez JM Rektora, prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka  a Gminą Jastków reprezentowaną przez Wójta Gminy Jastków, Panią Teresę Kot.  

 

 
Podjęta współpraca będzie obejmować badania naukowe dotyczące m.in. czynnej ochrony obszarów przyrodniczo cennych oraz doradztwa w zakresie rozwiązywania problemów gospodarki wodno-ściekowej. UP w Lublinie wraz z Gminą Jastków będą współpracować w celu pozyskania środków finansowych na przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska oraz realizację naukowych projektów badawczych. Porozumienie uwzględnia również współpracę w zakresie organizowania konferencji naukowo-technicznych oraz praktyki studenckie.  
 
 
Szczegółową współpracą oraz koordynowaniem wspólnych prac i projektów obejmą przedstawiciele obu stron. Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie koordynatorami będą Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Wymiany Międzynarodowej, prof. dr hab. Zbigniew Grądzki oraz Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji, dr hab. Bartosz Sołowiej. Natomiast koordynatorami Gminy Jastków będą Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obsługi Ludności, Katarzyna Jaszczuk oraz podinspektor ds. instalacji sieciowych, Joanna Kozłowska. W spotkaniu uczestniczył również Zespół Pieśni i Tańca Jawor UP w Lublinie, który na koniec spotkania wykonał kolędy ze swojej najnowszej płyty „Kolędy. W górę serca…”.
 
 
Na terenie Gminy Jastków znajdują się cenne tereny pod względem krajobrazowym, przyrodniczym, historycznym i kulturowym, a także różne obiekty infrastruktury technicznej. Natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie dysponuje odpowiednim zapleczem naukowym i badawczym niezbędnym do realizacji celów objętych porozumieniem. 
 
[fot. Maciej Niedziółka]