Nominacje na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Miło nam poinformować, że na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  w dniu 8 grudnia 2017 r. wręczone zostały nominacje na stanowiska profesora nadzwyczajnego dla prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof dr hab. Agnieszki Sujak, z Wydziału Inżynierii Produkcji oraz prof. dr hab. Renaty Urban-Chmiel z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 

 

 

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Brygidy Ślaskiej obejmują aspekty poznawcze i aplikacyjne wykorzystania osiągnięć genetyki, biologii molekularnej i diagnostyki genetycznej. Problematyka badawcza jej prac obejmuje zagadnienia z zakresu hodowli, bioróżnorodności i genomiki zwierząt futerkowych, jak też molekularnego uwarunkowania transformacji nowotworowej u człowieka i psa a w szczególności onkogenomiki mitochondrialnej. 

Była kierownikiem dwóch projektów badawczych finansowanych przez KBN i MNiSW oraz współwykonawcą projektu rozwojowego finansowanego przez NCBR. Jej dorobek naukowy obejmuje około 150 publikacji, z których ponad 70 to prace oryginalne a 37 – ze wskaźnikiem Impact Factor (IF=36). Wypromowała dwóch doktorów. Obecnie jest promotorem naukowym w przewodzie doktorskim jednej doktorantki. Wypromowała ponad sześćdziesięciu magistrów, inżynierów i licencjatów. 

Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studenckich kierunków: biologia stosowana, behawiorystyka zwierząt i studiów doktoranckich oraz prodziekana ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie. Pełni również funkcję rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów UP w Lublinie.

Jest członkiem Lubelskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego i członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Otrzymała trzynaście wyróżnień i nagród za osiągnięcia naukowe i działalność organizacyjną, w tym Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Komisji Polskiego Kongresu Genetyki.

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Sujak jest badaczem multidyscyplinarnym. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień takich jak: inżynieria rolnicza, ocena stanu i ochrona środowiska naturalnego z modelowaniem jakości środowiska, technika przemysłu spożywczego oraz biofizyka i oddziaływania molekularne substancji biologicznie czynnych z lipidami błon komórkowych.

Tytuł magistra fizyki (fizyka doświadczalna) uzyskała w 1997 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2000 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk fizycznych (biofizyka) nadany uchwałą Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W roku 2010 uchwałą Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biofizyki. Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 15 września 2017 roku Pani Agnieszka Sujak otrzymała tytuł naukowy profesora w zakresie nauk rolniczych.

Była kierownikiem bądź wykonawcą w następujących projektach badawczych:

Kierownik: Projekt badawczy własny N301 036 32 / 1446 finansowany przez MN i SW pt.: „Badania oddziaływań barwnika karotenoidowego – kantaksantyny z błonami lipidowymi”

Grant No SFB 388 pt.: „Transient interactions between redox proteins of the photosynthetic electron chain” realizowany w Albert-Ludwig Universität, Institut für Biologie I, Freiburg, Niemcy

Projekt „Substytucja białek zawierających metale w centrum aktywnym innymi metalami” w ramach stażu typu „post-doc”, Albert-Ludwig Universität, wykonywany w Departament of Chemistry Goeteborgs Universität, Goeteborg, Szwecja. Projekt finansowany przez „EU networks for research training program”

Projekt badawczy w ramach pobytu Visitting Fellow „pt.:” Spektroskopowe badania efektu wiązania bądź utraty jonów metali przez proteiny. Badania nad stabilnością apo-protein oraz protein substytuowanych innymi metalami” wykonywany w Departament of Chemical Sciences, TATA Institute of Fundamenta Research, Mumbai, India – środki z funduszu Instytutu TATA

Krótki projekt badawczy: „Badanie organizacji karotenoidów w błonach lipidowych techniką Niskokątowego Rozpraszania Neutronów (SANS)”; Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Rosja – środki z Państwowej Agencja Atomistyki

Krótki projekt szkoleniowy w zakresie izolacji oraz oczyszczania barwników karotenoidowych techniką TLC oraz HPLC. School of Biological Research, University of Liverpool, Anglia, finansowane przez British Council

Projekt 6 P04A 002 12 pt: „Udział barwników ksantofilowych w regulacji fotosyntetycznego transportu energii i ładunku elektrycznego”- podwykonawca

Od października 2000 roku jest zatrudniona w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Od listopada 2014 roku pełni funkcję Kierownika Zakładu Biofizyki w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Jest członkiem prestiżowych organizacji i towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej oraz Polskiego Towarzystwa Biofizycznego Oddział w Lublinie, gdzie pełni rolę zastępcy prezesa. 

Za działalność naukową i organizacyjną była dziewięciokrotnie wyróżniana: 1-krotnie nagrodą Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz 8-krotnie Nagrodą Rektora UP w Lublinie.

 

 

Prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel pełni funkcję kierownika Zakładu Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków w Instytucie Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie.

Zainteresowania naukowe Prof. dr hab. Renaty Urban-Chmiel dotyczą trzech głównych kierunków badawczych i obejmują:

charakterystykę patomechanizmów chorób układu oddechowego bydła i owiec w czasie transportu i adaptacji, oraz identyfikację czynników etiologicznych uczestniczących w rozwoju zespołu oddechowego przeżuwaczy. Prowadzone badania dotyczyły działań prewencyjnych (immunoprofilaktyki) ograniczających zachorowalność zwierząt;

ocenę ekspresji białek szoku cieplnego w komórkach pro- oraz eukariotycznych, w efekcie zmienionych warunków środowiskowych, w warunkach stresu cieplnego lub w przebiegu procesu chorobowego;

charakterystykę bakteriofagów swoistych dla drobnoustrojów izolowanych od zwierząt gospodarskich i towarzyszących, jako alternatywy dla antybiotyków w zwalczaniu zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje oporne na powszechnie stosowane antybiotyki.

Jest autorem i współautorem 65 oryginalnych prac opublikowanych w czasopismach wyszczególnionych w JCR o łącznym IF= 43,92, oraz 77 krajowych i międzynarodowych doniesień konferencyjnych. 

Była kierownikiem bądź koordynatorem w następujących projektach badawczych

„Immunoprofilaktyka swoista syndromu oddechowego cieląt. Przygotowanie szczepionki z wybranych antygenów  podjednostkowych szczepów P. haemolytica”- 5PO6K 01412;

„Wpływ wybranych parametrów reakcji stresowej na metabolizm oraz efektywność immunologiczną komórek uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej bydła”. P06K 03729;

No 218726-IC-1-2002-1 -„Bioethics in Life and Environmental Sciences” ;

No MICL04002- „An Integrated Approach To Control Of Bovine Respiratory Disease“;

No 1/2015 „Experimental In Vitro Study As A First Step To Assess The Anti-Endotoxin And Shigatoxin Effect Of Potencil Vs A Fluoroquinolone”.

Jest  stypendystką programu stypendialnego Fundacji Borlauga, pod patronatem Departamentu Rolnego Ambasady USA. Jest członkiem prestiżowych organizacji i towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych, Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe oraz ekspertem NCBiR.

Za działalność naukową była wielokrotnie wyróżniana m.in. Nagrodą Prezesa Rady Ministrów, Nagrodą PTNW oraz Nagrodą Rektora UP w Lublinie.

W imieniu całej społeczności akademickiej gratulujemy Paniom Profesor i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.