Nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego, Europejska Współpraca Terytorialna

Centrum Nauki zachęca do zapoznania się z Programem Interreg Region Morza Bałtyckiego, realizowanym w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Termin naboru: 05.10.2017  – 09.04.2018

Kto może składać wnioski?
W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

Obszar wsparcia:
• Państwa UE: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec.
• Państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś Rosja (wybrane regiony).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).

W obecnym naborze otwarte są następujące priorytety i cele szczegółowe:

Priorytet 1. Potencjał dla innowacji
1.1 Infrastruktura badań i innowacji
1.2 Inteligentna specjalizacja
1.3 Innowacje nietechnologiczne

Priorytet 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
2.1 Czyste wody
2.2 Energia odnawialna
2.3 Efektywność energetyczna
2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost


Priorytet 3. Zrównoważony transport

3.1 Interoperacyjność transportu
3.2 Dostępność obszarów odległych i dotkniętych zmianami demograficznymi
3.3 Bezpieczeństwo morskie
3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska
3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:
1) obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
2) sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
3) bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
4) większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
5) większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.


Regulamin, dokumentacja konkursowa na stronie
–>
Główna strona programu
–>
Polska podstrona programu –>


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463