Centrum Nauki poszukuje pracownika na czas określony

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zatrudni pracownika w Centrum Nauki

(zatrudnienie na czas określony – na zastępstwo)
 
 

Zakres głównych obowiązków na stanowisku:

• monitorowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych i strukturalnych;

• organizacja spotkań informacyjnych dotyczących aktualnych konkursów;

• udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem;

• pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie oraz innych dokumentów aplikacyjnych składanych do NCN, NCBiR i innych instytucji;

• wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym: współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi Uczelni w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucje finansujące i kontrolujące, nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

• monitorowanie wskaźników projektów i nadzór nad ich trwałością;

• obsługa administracyjna Centrum Nauki, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum;

• wprowadzanie do systemu POLON danych z zakresu realizowanych projektów;

• bieżące kontakty z kierownikami i wykonawcami projektów, innymi Działami oraz instytucjami finansującymi (MNiSW, NCBiR, NCN, FNP etc.);

• gromadzenie informacji o zgłaszanych wnioskach i projektach realizowanych na UP w Lublinie oraz opracowywanie raportów, statystyk na temat udziału pracowników w projektach badawczych.

 

 

Niezbędne wymagania:

• znajomość przepisów i wytycznych dotyczących programów operacyjnych na lata 2014-20;

• min. 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i/lub realizacji projektów w ramach funduszy UE;

• bardzo dobra znajomość zasad pisania i rozliczania projektów oraz praktyczne doświadczenie związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, raportów i sprawozdań finansowych;

• ukończone kursy, szkolenia z zakresu przygotowania, realizacji, rozliczania projektów;

• dobra znajomość języka angielskiego;

• odpowiedzialność, zaangażowanie, terminowość, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

 

 
Wymagane dokumenty:

• szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej);

• list motywacyjny;

• kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

• kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie http://www.up.lublin.pl/druki-do-pobrania/ );

• zestawienie przygotowanych i/lub realizowanych projektów współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS, programów krajowych lub międzynarodowych, zawierające: tytuł projektu, program/działanie/ nr konkursu, zakres uczestnictwa kandydata w projekcie;

• inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub umiejętności;

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ul. Akademicka 13 20-950 Lublin lub składać w Sekretariacie Uczelni (Lublin ul. Akademicka 13 p. 261) z dopiskiem „oferta – specjalista CN” do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 14.00.