SEKRETY NATURY – wykład prof. B.Kaszewskiego pt: „Miejska wyspa ciepła – sposoby jej ograniczania”

W dniu 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 13.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (ul. Akademicka 15, sala 418) odbędzie się wykład popularyzacyjno-naukowy z serii SEKRETY NATURY pt.: „Miejska wyspa ciepła – sposoby jej ograniczania”, który wygłosi prof. Bogusław Michał Kaszewski pracownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.


 

Klimat miast wykazuje szereg różnic w porównaniu z klimatem terenów otaczających, z których bardzo istotny  jest  wzrost temperatury powietrza w mieście w stosunku do terenów pozamiejskich. Zjawisko to nazywane jest miejską wyspą ciepła  (MWC). Na wielkość i charakter zmian warunków termicznych w mieście w porównaniu z okolicą wpływa: wielkość miasta, jego układ urbanistyczny (w tym udział terenów biologicznie czynnych), a także panujące warunki pogodowe, przede wszystkim, wielkość zachmurzenia oraz kierunek i prędkość wiatru. Podstawową miarą miejskiej wyspy ciepła jest różnica temperatury minimalnej, czyli najniższej notowanej w ciągu doby temperatury powietrza, pomiędzy obszarem zabudowanym i terenem pozamiejskim, która głównie występuje w godzinach późnonocnych i wczesno porannych. Ogólnie przyjmuje się, że obecność miejskiej wyspy ciepła wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców. Stąd podstawowy kierunek działań powinien być skierowany na ograniczenie  antropogenicznych  przyczyn, uciążliwych na terenie miast, warunków odczuwalnych i aerosanitarnych oraz minimalizacji wpływu miasta na klimat czyli ograniczenia miejskiej wyspy ciepła.

Osiągnięcie tego celu wymaga m.in. rezygnacji z koncentrycznej rozbudowy miast, na rzecz rozwoju pasmowego, zgodnego z układem morfologicznym i siecią hydrograficzną, właściwie zaprojektowanego układu zabudowy i jej gęstości oraz  utrzymanie i rozwój terenów zieleni o różnych gatunkach roślinności i wielkości powierzchni.

 

Zapraszamy!