Wykład popularno-naukowy: “Miejska wyspa ciepła – sposoby jej ograniczania”

 

Zapraszamy na wykład otwarty prof. Michała Kaszewskiego (UMCS) pt. "Miejska wyspa ciepła – sposoby jej ograniczania", który odbędzie się 29 listopada o godzinie 13.00 w sali 418 (IV piętro)

 

Tematyka wykładu :

 

Klimat miast wykazuje szereg różnic w porównaniu z klimatem terenów otaczających, z których bardzo istotny  jest  wzrost temperatury powietrza w mieście w stosunku do terenów pozamiejskich. Zjawisko to nazywane jest miejską wyspą ciepła  (MWC). Na wielkość i charakter zmian warunków termicznych w mieście w porównaniu z okolicą wpływa: wielkość miasta, jego układ urbanistyczny (w tym udział terenów biologicznie czynnych), a także panujące warunki pogodowe, przede wszystkim, wielkość zachmurzenia oraz kierunek i prędkość wiatru. Podstawową miarą miejskiej wyspy ciepła jest różnica temperatury minimalnej, czyli najniższej notowanej w ciągu doby temperatury powietrza, pomiędzy obszarem zabudowanym i terenem pozamiejskim, która głównie występuje w godzinach późnonocnych i wczesno porannych. Ogólnie przyjmuje się, że obecność miejskiej wyspy ciepła wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców. Stąd podstawowy kierunek działań powinien być skierowany na ograniczenie  antropogenicznych  przyczyn, uciążliwych na terenie miast, warunków odczuwalnych i aerosanitarnych oraz minimalizacji wpływu miasta na klimat czyli ograniczenia miejskiej wyspy ciepła.
Osiągnięcie tego celu wymaga m.in. rezygnacji z koncentrycznej rozbudowy miast, na rzecz rozwoju pasmowego, zgodnego z układem morfologicznym i siecią hydrograficzną, właściwie zaprojektowanego układu zabudowy i jej gęstości oraz  utrzymanie i rozwój terenów zieleni o różnych gatunkach roślinności i wielkości powierzchni.


 

Dołacz do wydarzenia na facebooku