MNiSW: Nabór wniosków w projekcie “DIALOG”

MNiSW jeszcze w 2016 roku ogłosiło konkurs na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu.

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:
1.  „Doskonałość naukowa” – służący wspieraniu projektów mających na celu:

 •  umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
 • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
 • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki.

2.  „Nauk dla innowacyjności” – służący wspieraniu projektów mających na celu:

 •  otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

3.  „Humanistyka dla rozwoju" służący wspieraniu projektów mających na celu:

 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa. 

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:
1) implementacji rozwiązań (wdrożenia mechanizmów) prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;
2) pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką  a gospodarką;
3) wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych.

Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

Dla kogo: Jednostki naukowe, Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.
Dziedziny: Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Wnioskodawca, również jako członek konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.
Budżet: 20 mln zł/rok.
Dofinansowanie dla jednego projektu wynosi: od 100 tys. do 2 mln zł.

Nabór wniosków:
Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, będzie realizowany w latach 2016-2019. termin ostateczny to: 30 czerwca 2019 roku. Ocena wniosków prowadzona jest na bieżąco.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW –>

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463