MNiSW: Nabór wniosków w projekcie “Akredytacje zagraniczne”

Od 27 kwietnia 2017 r. w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest przez MNiSW nabór wniosków do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Akredytacje zagraniczne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi około 18,4 mln zł.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie do udziału w projekcie finansującym procedurę ubiegania się o akredytacje zagraniczne lub certyfikaty jakości kształcenia.


Zgodnie z informacjami MNiSW:

"Przedmiotem postępowania jest zamówienie usługi dotyczącej udziału uczelni/podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni w procedurze ubiegania się o zagraniczne akredytacje lub certyfikaty jakości kształcenia, celem której jest wsparcie działań uczelni w zakresie zwiększenia jej poziomu umiędzynarodowienia poprzez wzrost atrakcyjności oferty edukacyjnej dla zagranicznych studentów i naukowców oraz poprawę konkurencyjności uczelni w międzynarodowych rankingach. Wnioski mogą być składane przez uczelnie publiczne i niepubliczne."


Celem pozyskania akredytacji zagranicznych jest
zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla naukowców i studentów z zagranicy oraz poprawa konkurencyjności szkół wyższych w międzynarodowych rankingach.

Zainteresowana uczelnia lub jej podstawowa jednostka organizacyjna może uzyskać pełne finansowanie kosztów poniesionych w okresie od 1 maja 2016r. do 31 grudnia 2020r. oraz bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem procedury uzyskania akredytacji/reakredytacji lub certyfikatów jakości kształcenia, wymienionych w „Katalogu akredytacji kwalifikowalnych zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości” (pobierz)

Katalog możliwych do sfinansowania kosztów jest otwarty i obejmuje wydatki niezbędne do rozpoczęcia i zrealizowania procedury akredytacyjnej, przy czym wydatkowanie środków musi być zgodne z aktualną wersją „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Funduszu Spójności na lata 2014-2020”


Projekt zakłada nabór ciągły do wyczerpania środków.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej MNiSW –>

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463