Najważniejsze zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS i PRELUDIUM

Ważna infromacja dla wnioskodawców  – Najważniejsze zmiany w regulaminie i warunkach przeprowadzania konkursów OPUS i PRELUDIUM

W dniu 15 września 2017 r. NCN ogłosiło konkursy OPUS 14 i PRELUDIUM 14. Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 grudnia 2017 r. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone w aktualnie ogłoszonych konkursach.

Od czternastej edycji konkursu OPUS, każdy kierownik projektu będzie mógł wnioskować  o finansowanie pełnego etatu na stanowisku naukowym ze środków NCN, w wysokości 150 tys. zł rocznie. Roczna stawka wynagrodzenia jest stała i powinna obejmować wszystkie koszty związane z zatrudnieniem kierownika projektu. Jedynie w przypadku gdy wynagrodzenie nie jest pobierane przez cały okres realizacji projektu, kwota 150 tys. zł ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do okresu, w którym wynagrodzenie jest wypłacane.


Zwracamy uwagę, że zmianie uległy wymagania, jakie musi spełniać kierownik projektu
, żeby zaplanować z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym. W konkursie OPUS 14 kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym, o ile spełnia łącznie następujące warunki:
• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach konkursów NCN;
• w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy, jak również nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

Została także wprowadzona ważna zmiana w zakresie wypłaty wynagrodzeń dodatkowych. Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.  Zgodnie z interpretacją otrzymaną z MNISW uczelnie publiczne samodzielnie określają w regulaminach wynagradzania albo układach zbiorowych pracy tryb i warunki ustalania wynagrodzeń należnych ich pracownikom. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. (oraz późniejsze z dnia 2 grudnia 2016 r.) w sprawie warunków wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, zostało wydane do czasu ustalenia warunków wynagradzania w wewnętrznych regulacjach jednostki.

Koszty pośrednie w konkursie PRELUDIUM  zostały podwyższone i obecnie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W wyniku tej zmiany w konkursie PRELUDIUM 14 zwiększono wartość górnego limitu finansowania projektów badawczych:
• z 60 do 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
• ze 120 do 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
•  ze 180 do 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-22-najwazniejsze-zmiany-w-konkursach