Stypendia rządu francuskiego na studia i doktoraty 2018/2019 – przyjmowanie wniosków

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego (BGF) na rok akademicki 2018/2019.

Ambasada Francji w Polsce zarządza programami stypendialnymi, których prezentacja, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce w rubryce Stypendia (http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja).

Do 7 marca 2018 r. mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki – z wyłączeniem medycyny.

Zgodnie z informacjami organizatorów osoby chcące odbyć ostatni rok studiów na francuskiej uczelni, muszą spełnić następujące wymagania:
•Posiadanie obywatelstwa polskiego;
• Dobra znajomość języka francuskiego i/lub angielskiego (jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku);
• Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji oraz ukończenie co najmniej czterech lat studiów;
• Aplikowanie na studia z poziomu BAC+5 (odpowiednik polskiego magisterium);
• Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.

Stypendium przyznawane jest na okres od 1 do 10 miesięcy. Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:
• ok. 767 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);
• Stypendium pokrywa koszty wpisowego;
• Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire);
• Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku.
• Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją.

Strona internetowa konkursu na stypendia rządu francuskiego dla studentów –>

W ramach stypendium możliwe jest także uzyskanie wsparcia w zrobieniu polsko-francuskiego doktoratu – u dwóch promotorów równocześnie. Stypendium pokrywa pobyty we Francji trwające od 1 do 5 miesięcy w ciągu każdego roku akademickiego przez maksymalnie 3 lata studiów – lub maksymalnie 15 miesięcy na cały okres trwania studiów doktoranckich).

Wnioskodawcy muszą spełnić następujące warunki:
• Posiadanie obywatelstwa polskiego;
• Dobra znajomość języka francuskiego (i/lub angielskiego, jeżeli program studiów będzie realizowany w tym języku);
• Posiadanie dyplom ukończenia studiów pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji;
• Przedstawienie kompletu wymaganych dokumentów.

Stypendysta otrzymuje następujące świadczenia:
• ok. 1 060 € (netto) za każdy miesiąc spędzony we Francji (wypłata na konto założone w banku we Francji);
• Stypendium pokrywa koszty zapisu (do kwoty 6 100 € rocznie);
• Stypendium pokrywa koszty ubezpieczenia, z możliwością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego (mutuelle santé complémentaire)
• Stypendyści mają pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc w akademiku
• Jeżeli czas trwania stypendium przekracza trzy miesiące, przyznawane jest dodatkowe jednorazowe dofinansowanie w wysokości 700 €, które zostanie przelane na konto w pierwszych dniach pobytu na stypendium
Strona francuska nie pokrywa kosztów podróży między Polską a Francją.

Strona internetowa konkurs na stypendia rządu francuskiego dla doktorantów
–>