Zebranie Samorządu Doktorantów z Władzami Uczelni

KOMUNIKAT

Zapraszam na posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, które odbędzie się w dniu 21.11.2017 o godzinie 8:30 w Sali Kolegialnej w budynku Rektoratu.

 

  PORZĄDEK OBRAD:

 1. Omówienie propozycji zmian w „Regulaminie studiów doktoranckich”.

 2. Informacje na temat:

  • Ubezpieczenia

  • Obowiązków związanych ze zmianą nazwiska

  • Obowiązków wynikających z bycia wskazanym jako uczestnik składu Komisji Uczelnianych

  • Umorzeń kredytów studenckich

 3. Omówienie propozycji zmian w instrukcji wypełniania „Karty oceny doktoranta” składanej jako załącznik do wniosku o stypendium dla najlepszych doktorantów.

 4. Omówienie rozwiązań dla usprawnienia i ujednolicenia oceny wniosków o przyznanie stypendium doktorskiego

 5. Omówienie propozycji zmian w regulaminie i wniosku w sprawie przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej.

 6. Omówienie propozycji zmian w regulaminie i wniosku w sprawie przyznawania stypendium doktoranckiego.

 

W spotkaniu od godziny 9:30 będzie uczestniczyć również JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, aby bezpośrednio odpowiedzieć na proponowane przez nas zmiany, w szczególności dotyczące regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego. 

 

Spotkanie rozpoczyna się w Sali Kolegialnej punktualnie o godzinie 8:30, członkowie Rady Samorządu Doktorantów zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniu (ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić pisemnie i wyznaczyć zastępstwo w postaci innego członka Samorządu Doktorantów z tego samego Wydziału). W spotkaniu Samorządu Rady Doktorantów mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Samorządu Doktorantów z możliwością zabrania głosu doradczego. W razie nieobecności reprezentantów Samorządu Doktorantów z któregoś z Wydziałów, Rada Samorządu Doktorantów zakładać będzie ich zgodę i poparcie przedstawionych w protokole z zebrania propozycji.

 

Członkowie Rady Doktorantów zobowiązani są do podpisania w przeciągu tygodnia od dnia zebrania Rady protokołu z powyższego spotkania, który zostanie przedłożony JM Rektorowi prof. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi do wiadomości Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halinie Buczkowskiej oraz kierownikom studiów doktoranckich wszystkich Wydziałów UP w Lublinie.

 

ZGODA REKTORA