Komunikat: dotyczy terminowego złożenia dokumentów rozliczeniowych z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w Kwesturze

Lublin, dn.14.11.2017 r.

L.dz. AF/617/2017

Kierownicy
Jednostek Organizacyjnych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
w/m

K o m u n i k a t

 

Dotyczy: terminowego złożenia dokumentów rozliczeniowych z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej w Kwesturze w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku kalendarzowego 2017 r.

 

I.  Uprzejmie proszę o złożenie w następujących terminach:

 

1.  Dokumentów rozliczeniowych z działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej dotyczących zakupów towarów i usług oraz delegacji służbowych w terminie do 11 grudnia 2017 . Od 12 grudnia do 31 grudnia do realizacji będą przyjmowane tylko faktury, których termin płatności przypada na ten okres i wynika  z zawartych umów.

2. Dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło zarówno z działalności dydaktycznej jak i naukowo-badawczej w terminie do 6 grudnia 2017 r. Złożenie dokumentów po tym terminie spowoduje wypłatę wynagrodzenia w styczniu 2018 r. oraz zaliczenie ich do  kosztów 2018 r.

3. Rozliczenie pobranych zaliczek pieniężnych i dokonanie wszelkich wpłat do kasy Uczelni w terminie do 11 grudnia 2017 r.
4. Rozliczenie pobranych z magazynu chemicznego trucizn – w terminie do  11 grudnia 2017 r.

5. Uzgodnienie księgozbioru w terminie do 25 stycznia 2018 r.( pokój nr 173 nr tel. (81) 445 68 81)

 

II.    Ponadto przypominam o:

1. Ustaleniu przez kierownika katedry, instytutu, zakładu  dla każdego nauczyciela akademickiego korzystającego z 50% kosztów uzyskania przychodu, procentowego udziału honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym na 2018 rok i złożenia zatwierdzonych przez dziekana wniosków dla całego Wydziału w Kwesturze pok. nr 159-160 w terminie do 11 grudnia 2017 r. – wzory wniosków zgodnie z Złącznikiem Nr l  do Zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 5 grudnia 2005 r.

2. Ustaleniu przez kierowników jednostek organizacyjnych dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, którym powierzono prace prowadzące do powstania utworu chronionego prawem autorskim, procentowego udziału wynagrodzenia z tytułu chronionych prawem autorskim prac twórczych w wynagrodzeniu zasadniczym na 2018  rok i złożenie do Kwestury, pok. Nr 159-160 w terminie do 8 stycznia 2018 r. – wzory wniosków zgodnie z załącznikiem Nr 2. do zarządzenia Rektora nr 36 z  dnia 5 grudnia 2005 r.

3. Konieczności przesyłania do Kwestury zaistniałych w ciągu roku zmian do  w/w wykazów nie później niż 15 dnia miesiąca, w których te zmiany zaistniały.

III.  Informuję, że:
1. Informacje o uzyskanych dochodach w Uczelni za 2017 r. – PIT-11 wydawane  będą  w terminie od 15 do  28 lutego  2018 r. (w pok. nr 159-160  Kwestury)

Uprzejmie proszę o udostępnienie komunikatu podległym pracownikom.