Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Rządy Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Republika Czeska, Republika Węgierska, Rzeczpospolita Polska i Republika Słowacka), kierując się postanowieniami Deklaracji Wyszehradzkiej podpisanej 14 maja 1999 r. w Bratysławie, uzgodniły w dniu 9 czerwca 2000 r. utworzenie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie.

Językiem oficjalnym Funduszu jest język angielski.

Celem Funduszu jest promowanie rozwoju współpracy między Umawiającymi się Stronami, umacnianie więzi między państwami Umawiających się Stron oraz integracja państw Umawiających się Stron z Unią Europejską; innymi słowy – promocja regionalnego współdziałania krajów Grupy Wyszehradzkiej poprzez wspieranie wspólnych projektów kulturalnych, naukowych i oświatowych oraz inicjatyw związanych z wymianą młodzieży i współpracą transgraniczną.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zarządza swoimi zasobami zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Konferencję Ministrów Spraw Zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Cały budżet składa się z dwóch części określających środki na działania związane z finansowaniem projektów i z działalnością Sekretariatu Funduszu.

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.

Cele:
Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską.

Dofinansowane działania:
•    współpraca kulturalna (n.p. festiwale , publikacje)
•    współpraca naukowa i badania naukowe (n.p. konferencje, publikacje, badania)
•    edukacja (n.p. seminaria, szkoły letnie)
•    wymiana młodzieży (n.p. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)
•    współpraca transgraniczna (n.p. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)
•    promocja turystyki (n.p. przewodniki, prezentacje, targi)
Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej.


Kto może ubiegać się o fundusze:

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.

Wysokość dofinansowania:
Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 4 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 50% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.

Terminy składania wniosków:
1 marca
1 czerwca
1 września
1 grudnia

Więcej informacji:www.visegradfund.org/grants.html