MINIATURA 1 – nabór ciągły do 31.12.2017 r.

Przypominamy, iż trwa nabór ciągły w ramach konkursu MINIATURA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

MINIATURA 1 jest to konkurs na sfinansowanie pojedynczego zadania badawczego.

Termin składania wniosków
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Wnioskodawcy
Wnioskodawcami w konkursie mogą być osoby, które spełniają następujące warunki:
• posiadające stopień naukowy doktora uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
• nie kierowały i nie kierują realizacją projektu badawczego oraz nie są laureatami konkursów na przyznanie stypendiów doktorskich lub staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
• zatrudnienie przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę w dniu złożenia wniosku.

Badania podstawowe
W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski o finansowanie pojedynczych działań naukowych służących realizacji badań podstawowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowaniu nauki jako: oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

Pojedyncze działanie naukowe
Działania naukowe planowane do realizacji, powinny dotyczyć jednego z niżej wymienionych rodzajów:
• badania wstępne,
• badania pilotażowe,
• kwerenda,
• staż naukowy,
• wyjazd badawczy,
• wyjazd konferencyjny,
• konsultacje naukowe,
• inne.
W przypadku, gdy osoba realizująca działanie uważa, że planowane przez nią działanie nie dotyczy żadnego z wymienianych rodzajów działań to wówczas powinna wybrać opcje „inne” i samodzielnie określić rodzaj działania naukowego.

Czas trwania projektów
Realizacja zgłoszonego pojedynczego zadania badawczego może trwać do 12 miesięcy. W przypadku wcześniejszego skończenia działań, możliwe jest skrócenie projektu.

Finanse
W ramach konkursu Miniatura 1 możliwe jest uzyskanie środków – od 5 000 zł do 50 000 zł – na pojedyncze działanie naukowe. Budżet konkursu w 2017 r. wynosi 20 mln zł.
Wydatki w ramach projektów zgłaszanych do konkursu Miniatura 1 muszą być ponoszone zgodnie z zasadami ustalonymi w Załączniku nr 2 do ogłoszenia konkursowego.

Wynagrodzenia
W ramach zgłaszanego pojedynczego zadania badawczego nie można zaplanować kosztów wynagrodzeń oraz kosztów stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych niebędących pracownikami podmiotu, w którym realizowane jest działanie.

Uwagi
Rada NCN ustaliła , że wniosek, który nie został zakwalifikowany do finansowania wyłącznie z powodu nieprawidłowości w kosztorysie lub został odrzucony na etapie oceny formalnej może zostać złożony ponownie po 30 dniach od dnia, w którym decyzja Dyrektora NCN stała się ostateczna.

Grant w ramach konkursu Miniatura dana osoba będzie mogła otrzymać tylko raz. Co za tym idzie w konkursie Miniatura 1 może być rozpatrywany tylko jeden wniosek, w którym dana osoba jest osobą realizującą działanie naukowe.

Szczegółowe informacje strona www NCN –>

Kontakt: CENTRUM NAUKI, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY – nr pokoju 463
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463