Profesorowie: Bohdan Dobrzański oraz Agnieszka Sujak członkami Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-PrzyrodniczegoMiło nam poinformować, że prof. dr hab. Bohdan Dobrzański (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu)  oraz prof. dr hab. Agnieszka Sujak (Wydział Inżynierii Produkcji) zostali członkami Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na kadencję 2017 – 2021. Profesor Dobrzański równocześnie został Przewodniczącym tej Rady.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jego Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin. Członków Rady Naukowej w liczbie określonej w statucie wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.