Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017, 2018 Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 Lublin, dnia 25 października 2017 r.
 
ZAPROSZENIE
 
 
 

do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017, 2018

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 
 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 ul. Akademicka 13 20-950 Lublin
 
 
 
 

działając na podstawie: art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.1047, z późn.zm.) zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017, 2018.

 

1.    Nazwa zamówienia obejmuje: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy:

-2017 obejmujący okres od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017

-2018 obejmujący okres od dnia 01.01.2018 do 31.12.2018

 dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin

 

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)    doradztwo  w zakresie zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2017, 2018.

2)    badanie sprawozdania finansowego za rok 2017, 2018.

3)    sporządzenie sprawozdania z badania wraz z uzupełniającym raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe podmiotu jest zgodne z zastosowanymi zasadami /polityką/ rachunkowości oraz czy rzetelnie, jasno i prawidłowo przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanego podmiotu oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są prawidłowe.

 

3.    Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13 w Sekretariacie Uczelni p. 261, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 lub przesłanie pocztą.

Oferty należy przesłać lub składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017,2018  dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”

 
 

4. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 10 listopada 2017 r. do godz. 15:00.

Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do siedziby UP w Lublinie. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 
5. Wszelkie informacje niezbędne do:

– sporządzenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie można uzyskać pod nr telefonu (81) 445-66-00, (81) 445-65-67 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

 

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 

1. Zbadanie sprawozdania zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta,

 

2. Udział w pracach inwentaryzacyjnych w siedzibie badanych podmiotów,

 

3. Sporządzenie sprawozdania z badania wraz z raportem biegłego rewidenta o tym, czy sprawozdanie  finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację finansową, jak też wynik finansowy badanego podmiotu.

 

4.    Przedłożenie sprawozdania i raportu z badania łącznego sprawozdania finansowego w terminie :

Za 2017 r. do dnia 15 maja 2018 r.
Za 2018 r. do dnia 15 maja 2019 r.
 
 
 
Oferta powinna zawierać:
 

1. Informacje o oferencie, w tym : – nazwa firmy i siedziba oferenta – forma prowadzenia działalności / aktualny odpis z właściwego rejestru /, – wpis do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, – wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru ewidencyjnego i daty wpisu, – wykaz zatrudnionych biegłych rewidentów, – wpis do rejestru biegłych rewidentów wchodzących w skład zespołu przeprowadzającego badanie

 

2. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

3. Opis dotychczasowego doświadczenia oferenta w audycie sprawozdań finansowych oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których oferent przeprowadził badania sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich 3 lat.

 

4. Cenę netto i brutto z warunkami płatności za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego dla każdego roku(2017, 2018 ) oddzielnie oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania  o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania, uwzględniającą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badania.

 

5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 

6. Oświadczenie oferenta i biegłego rewidenta mającego przeprowadzić badanie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

7. Oświadczenie biegłego rewidenta o znajomości specyfiki działania szkół wyższych z podaniem wykazu szkół wyższych, w których przeprowadzał badanie w ostatnich trzech latach.

 

8. Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem udziału w inwentaryzacji. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. Wszelkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.

 

9. Projekt umowy na badanie łącznego sprawozdania finansowego.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj. :

– wykazał się najbogatszym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych szkół wyższych

– przedstawił cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami.

 

O wynikach wyboru Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pisemnie poinformuje tylko tego oferenta, którego oferta została wybrana. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania uzasadnienia i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

 
 
 _______________________________________________________________________________


Załącznik nr 1
 
 

Załącznik do zaproszenia do składania ofert na badanie sprawozdania za rok 2017, 2018. 

 Karta klienta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 
 
 
1.

Nazwa jednostki

Uniwersytetu Przyrodniczego

 w Lublinie
 
Adres

Akademicka 13

 

Nr telefonu i faksu

        (81) 445-66-00

 lub  (81) 445-65-67

Fax  (81) 533-37-52
2.

Forma prawna

Publiczna szkoła wyższa

3.

Przedmiot działalności faktycznie wykonywanej w roku badanym

m.in. : dydaktyczna, naukowo-badawcza, usługowa

 
4.

Rok rozpoczęcia działalności

1955
 
5.

Fundusz zasadniczy na koniec  2016 r.

 ( w tys. zł )
219.998,0
6.

Przychody z działalności operacyjnej

w roku 2016  (w  tys. zł )

163.615,3
7.

Suma bilansowa ( w tys. zł )

 
302.688,4
8.

Wynik finansowy netto za rok 2016

 ( w tys. zł )
        148,2
9.

Liczba zatrudnionych na dzień  

30.09.2017 r.

1609
 
10.

Czy podmiot wielozakładowy

Nie
11.

Okres objęty badaniem

2017,2018  rok
12.

Czy sprawozdanie finansowe objęte było badaniem w roku ubiegłym

Tak
13.

Do kiedy należy złożyć ofertę ( forma złożenia )

15.11.2017 r. (pisemna)

 
 

Kontakt telefoniczny pod  numerem  telefonu:  (81) 445-66-00 lub (81) 445-65-67 lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: