Program stypendialny dla studentów i doktorantów

Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego dla studentów i doktorantów zamieszkałych na terenie gminy Lublin. Konkurs adresowany jest do osób, które prowadzą działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki.

Stypendium naukowe może być przyznane studentowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
•jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych,
•w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
•w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
•w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
•nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium naukowe może być przyznane doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
•jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich,
•w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
•w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia,
•w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski,
•nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora –>

Strona internetowa programu stypendialnego dla studentów i doktorantów z Lublina –>