Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

 

Uchwałą nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 71, poz. 1379; Nr 179, poz. 2802; z 2012 r. poz. 2486 i z 2013 r. poz. 3434).

Stypendium naukowe może być przyznane, studentowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 •  jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych;
 •  w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 •  w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia;
 •  w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7;
 •  nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 
Stypendium naukowe może być przyznane, doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 •  jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich;
 •  w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki;
 •  w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia;
 •  w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski;
 •  nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

 
Stypendium może być przyznane jednej osobie:

 •  jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich);
 •  jeden raz w ciągu studiów doktoranckich.

 

 
Szacunkowa ogólna kwota przyznanego stypendium dla studenta będzie wynosić 7 020 zł, a dla doktoranta  8 775 zł.
 

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017 będą przyjmowane w terminie do 31 października br. w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, pok. 114,  w godzinach od 7.30 do 15.30.