Wystartowała NAWA

1 października 2017 r. rozpoczęła swoją działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA). Instytucja będzie działać na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i wymiany akademickiej.

NAWA uzupełni działalność Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przejmie kompetencje Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz część programów MNiSW, ale stworzy także nowe projekty, mające zachęcić młodych naukowców do przyjazdu, pozostania lub powrotu do Polski. NAWA zajmie się także zwiększeniem wymiany międzynarodowej studentów.

Z programów stypendialnych i grantowych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej będą mogli skorzystać studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe i organizacje pozarządowe. NAWA stawia sobie za cel zdynamizowanie współpracy i wymiany międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi uczelniami i jednostkami naukowymi, np. poprzez pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy wsparcie finansowe dla rozwoju kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych.

Agencja będzie wspierać powroty wybitnych polskich naukowców do kraju poprzez uruchomienie wsparcia finansowego dla polskich ośrodków przy tworzeniu atrakcyjnych ofert pracy i dofinansowywaniu powrotów. Odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z murów polskich uczelni, stanowi jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi NAWA.

Kolejnym filarem działalności agencji jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego. Instytucja przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się taką działalnością.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej będzie działać głównie poprzez ustanawianie programów. W ramach programów Agencji mogą być finansowane:
1. Stypendia mobilnościowe dla studentów;
2. Stypendia mobilnościowe dla naukowców;
3. Stypendia dla lektorów języka polskiego uczących za granicą;
4. Koszty zatrudnienia zagranicznej kadry naukowo-dydaktycznej;
5. Koszty projektów w obszarze wymiany międzynarodowej i podnoszenia potencjału organizacyjnego i dydaktycznego uczelni i jednostek naukowych.

Pierwsze programy dla naukowców i instytucji będą ogłoszone wiosną 2018 roku, a harmonogram naborów będą opublikowane na początku 2018 roku.

Strona www Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej –>