NCN ogłosiło nabór na warsztaty dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:
• nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, w tym KBN, lub NCN,
• w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:
• analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
• zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
• przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
• planowanie kosztorysów,
• zasady oceny wniosków w systemie peer review,
• cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie.
Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Królewskiej 57 w Krakowie. Planowane terminy warsztatów to:
• 14 listopada 2017,
• 12 grudnia 2017.

Planowany czas trwania warsztatów to 9.00-17.00, z przerwami na kawę i lunch. Szkolenie przewidziano dla 20 uczestników – decyduje kolejność zgłoszeń.

Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży.

 

Formularz zgłoszneiowy –> do pobrania <–

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, termin wybranych warsztatów, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres .

Informacji dotyczących warsztatów udziela koordynator dyscyplin dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, nr tel. +48 12 341 9151; e-mail: