Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

3 października 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki 2017/2018. Na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kształcenie rozpocznie 2329 studentów. W immatrykulacji, będącej centralnym punktem, ślubowanie złożyli studenci z najlepszymi wynikami z rekrutacji.

 

 

To doniosłe wydarzenie poprzedziło otwarcie odnowionego holu w budynku Rektoratu / Collegium Zootechnicum oraz odsłonięcie pamiątkowych tablic poświęconych historii uczelni, jej rektorom i wyróżnionym tytułem doktora honoris causa.

 

 

 

 

Dalsza część odbywała się w Centrum Kongresowego UP w Lublinie. Uroczystość rozpoczęło powitanie gości, wśród których znaleźli się przedstawicie władz państwowych i samorządowych, rektorzy lubelskich uczelni, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, instytucji naukowych i firm współpracujących, a także delegacja z Sumskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego.

 

 

 

 

Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej, profesor Zbigniew Grądzki przedstawił sprawozdanie z działalności Uczelni za poprzedni rok. Cieszy fakt, że pomimo niżu demograficznego liczba studentów utrzymuje się na podobnym poziomie. W roku akademickim 2016/2017 nastąpił nawet wzrost  o 7,2 % osób na studiach niestacjonarnych. Łączna liczba absolwentów tego rocznika wynosi 2134 na studiach stacjonarnych i 258 na niestacjonarnych. Natomiast w tegorocznej rekrutacji zanotowaliśmy wzrost o  200 osób wśród kandydatów na studia. Od października 2017 r. będziemy kształcić 6 732 studentów studiów stacjonarnych i 1 610 studentów studiów niestacjonarnych, a także 23 doktorantów.

 

 

 

Ważnym wydarzeniem było wręczenie po raz pierwszy w historii Uczelni nagrody dla Wybitnego Absolwenta. Wyróżnienie z rąk Jego Magnificencji Rektora profesora Zygmunta Litwińczuka i Przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie profesora Zdzisława Targońskiego otrzymał w tym roku Absolwent Wydziału Mechanizacji Rolnictwa ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie z roku 1973 – Tadeusz Tomasz Badach, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie. W krótkim przemówieniu laureat powiedział, że dedykuje swoją nagrodę "… wszystkim absolwentom naszej Alma Mater".

 

 


 

Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczył Wojewoda Lubelski, Przemysław Czarnek. Odznaczeni zostali: mgr Dariusz Boguszewski (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu), dr Wiktor Bojar, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof. dr hab. Anna Czech, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, dr hab. Eugenia Czernyszewicz, Wydział Agrobioinżynierii, dr hab. Mariusz Florek, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, dr hab. Aleksandra Głowacka, Wydział Agrobioinżynierii, dr Witold Kędzierski, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, mgr Piotr Lorencowicz, Studium Wychowania Fizycznego  Sportu, mgr Agnieszka Orzeł, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, dr Krzysztof Patkowski, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, dr hab. Iwona Puzio, Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  dr hab. Radosław Radzki, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, dr Piotr Stanek, Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, dr Hab. Anna Stankiewicz, Wydział Inżynierii Produkcji, dr hab. Krzysztof Tomczuk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej.

 

 

Inauguracja była okazją do wręczenia odznaczeń Miasta Lublin.  Doceniając szczególne osiągnięcia i zasługi dla naszego miasta, Medalem 700-lecia Lublina został uhonorowany Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Prezydent Miasta, dr Krzysztof Żuk postanowił również uhonorować okolicznościowym Medalem 700-lecia Lublina osoby, które swoimi talentami, pracą zawodową lub działalnością społeczną wniosły znaczący wkład w rozwój Miasta.

 

 

 

Medal ten otrzymali: Rektor, profesor Zygmunt Litwińczuk, profesor Zdzisław Gliński, profesor Grażyna Jeżewska-Witkowska, profesor Krzysztof Kostro, profesor Andrzej Kwieciński, profesor Józef Nurzyński, profesor Zdzisław Targoński, profesor Marian Wesołowski.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin zostali odznaczeni: profesor Stanisław Baran, profesor Barbara Baraniak, profesor Andrzej Borowy, profesor Tomasz Gruszecki, profesor Wiesław Piekarski, magister Grażyna Szymczyk.

JM Rektor tradycyjnie przyznał nagrody inauguracyjne, będące uhonorowaniem Pracowników naukowych i administracyjnych za wyróżniający się wkład pracy i zaangażowanie na rzecz naszej Alma Mater. Dokumenty w tej sprawie odebrali Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz.

 

 

Najważniejszą część inauguracji czyli Immatrykulację nowych studentów – przyjęcie ich w poczet społeczności akademickiej  – rozpoczęło przedstawienie przez Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki, profesor Halinę Buczkowską studentów, którzy zostali wybrani do złożenia uroczystego ślubowania. Przedstawiciel każdego kierunku wypowiedział rotę ślubowania i został przez JM Rektora przyjęty w poczet studentów oraz otrzymał indeks.

 

 

 

 

Do swoich młodszych kolegów zwrócił się w krótkim przemówieniu przedstawiciel samorządu studenckiego, Damian Kapusta. Gratulując im wyboru uczelni oraz kierunku studiów, zachęcał ich do aktywności studenckiej w różnych organizacjach i kołach zainteresowań.

Z licznymi listami gratulacyjnymi zapoznał zebranych prorektor ds.  organizacji i rozwoju, profesor Eugeniusz R. Grela.

Pierwszy wykład inauguracyjny pod tytułem: „Oporność drobnoustrojów na antybiotyki i chemioterapeutyki jako aktualne zagrożenie zdrowia publicznego” wygłosiła dr hab. Anetę Nowakiewicz z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt.

 

 

Inaugurację uświetniał swoim śpiewem Chór Akademicki z dyrygentem, dr. Mirosławem Ziomkiem.

 

Kończąc uroczystość, JM Rektor, jak każe tradycja, trzykrotnie uderzył berłem rektorskim w stół, wypowiadając jednocześnie słowa: Quod Felix, Faustum Fortunatumque sit! (łac. niech ten rok będzie ku dobru szczęściu i pomyślności).

 

Relacje nt. inaguracji pojawiły się w mediach:

 

TVP Lublin: Inaguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym

 

TVP Lublin: udział Prorektora ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej w programie Tu i teraz – widzę, słucham, pytam

 

Kurier Lubelski: Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

 

Gość Niedzielny: Nowy rok akademicki na UP