Projekt w ramach PO IŚ uzyskał dofinansowanie

Miło nam poinformować, iż zespół pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w składzie: 

dr inż. Marzena Parzymies, pracownik Katdry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu);

dr inż. Agnieszka Szczurowska, pracownik Katedry Fizjologii Roślin (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu);

dr inż. Artur Serafin, pracownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Wydział Inżynierii Produkcji);

dr inż. Barbara Banach-Albińska, pracownik Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa (Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach  i Biogospodarki);

pod kierownictwem dr inż. Magdaleny Pogorzelec (Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, Zakład Hydrobotaniki) będzie realizował projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 2.4.1 Ochrona in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Wartość przedsięwzięcia to: 780 065,40 PLN.

Projekt ma na celu podjęcie działań zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych we wschodniej Polsce (Poleski Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska) poprzez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodzaju Salix. Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych dwóch gatunków reliktowych: wierzby lapońskiej (Salix lapponum) i wierzby borówkolistnej (S. myrtilloides), poprzez ich rozmnażanie ex situ, a następnie ich przywracanie na stanowiska naturalne –  reintrodukcję lub zasilanie istniejących populacji. Dzięki wielokierunkowemu monitoringowi, zarówno populacji jak i siedlisk, możliwe będzie szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych ze zmianami zachodzącymi w środowisku abiotycznym, jak i na poziomie poszczególnych osobników.Subarktyczno-borealne, rzadkie i objęte prawną ochroną w Polsce, gatunki reliktowe Salix lapponum i S. myrtilloides, występują w Polsce w nielicznych stanowiskach znajdujących się na granicy ich zasięgu geograficznego lub poza nim. Ze względu na specyficzne warunki siedliskowe jakie preferują (ekosystemy torfowiskowe) oraz na fakt, że od lat 50-tych ubiegłego wieku stale spada liczba stanowisk populacji tych gatunków i ich liczebność na terenie naszego kraju, gatunki te są szczególnie zagrożone ekstynkcją.Działania w projekcie podzielono na pięć głównych zadań.

Zadanie 1. Otrzymanie roślin potomnych. Celem jest uzyskanie roślin potomnych wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej w kulturach tkankowych. Mikrorozmnażanie wyżej wymienionych gatunków będzie obejmowało wszystkie etapy prowadzenia kultur tkankowych, od pobrania materiału roślinnego z populacji źródłowych do uzyskania roślin potomnych, gotowych do sadzenia na miejscu stałym. Kierownikiem zadania jest dr inż. Marzena Parzymies, pracownik Katdry Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu).

Zadanie 2. Adaptacja i sadzenie roślin do siedlisk naturalnych. Prace będą polegały na przeprowadzeniu efektywnej adaptacji roślin przeznaczonych do reintrodukcji, w warunkach zbliżonych do warunków panujących w siedliskach naturalnych oraz przygotowanie sadzonek i sadzenie roślin na stanowiska naturalne. Kierownikiem zadania jest dr inż. Agnieszka Szczurowska, pracownik Katedry Fizjologii Roślin (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu).

Zadanie 3. Monitoring siedlisk. Celem zadania jest monitorowanie zmian czynników abiotycznych i biocenotycznych środowiska zachodzących w siedliskach nowopowstałych populacji gatunków objętych projektem. Prowadzone będą analizy czynników fizyczno-chemicznych, badania ekologiczne i botaniczne dotyczące zbiorowisk roślinnych oraz analizy mykologiczne gleby ryzosferowej. Kierownikiem zadania jest dr inż. Artur Serafin, pracownik Katedry Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji (Wydział Inżynierii Produkcji).

Zadanie 4. Monitoring populacji. W ramach zadania określana będzie zdrowotność oraz ewentualne zagrożenia dla roślin wsiedlonych na stanowiska naturalne (monitoring entomologiczny i fitopatologiczny) Monitoring kondycji roślin będzie się odbywał również na podstawie pomiarów fluorescencji chlorofilu w liściach oraz analizy histochemicznej liści pod kątem bioakumulacji nadtlenku wodoru, w celu określenia parametrów stresu oksydacyjnego. Przeprowadzone zostaną również pomiary bezpośrednie cech biometrycznych oraz obserwacje poszczególnych etapów cyklu rozrodczego osobników w nowopowstałych populacjach. Kierownikiem zadania jest dr inż. Barbara Banach-Albińska, pracownik Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa (Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach

i Biogospodarki).

Zadanie 5. Działania edukacyjne i informacyjne. Celem jest propagowanie wiedzy na temat biologicznych podstaw ochrony przyrody, sposobów czynnej ochrony gatunkowej, a także osiągnięć naukowych na tym polu pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uwieńczeniem przedsięwzięcia będzie konferencja naukowa podsumowująca realizację projektu dedykowana służbom ochrony przyrody, organizacjom pozarządowym oraz jednostkom naukowym, które podejmują podobne działania w całym kraju.

 

Serdecznie gratulujemy !!