Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: START 2018

FNP poinformowała 4 września, iż rejestracja online w konkursie o stypendium START 2018 dla najzdolniejszych młodych uczonych rozpocznie się w połowie września. Wnioski w programie będzie można składać do końca października 2017 roku.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców – przed lub po doktoracie – którzy nie ukończyli 30. roku życia. Program Start skierowany jest do młodych, stojących u progu kariery badaczy, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osiągnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

O stypendia mogą się ubiegać młodzi uczeni, którzy:

• mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
• są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
• nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:
Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Co roku Fundacja przyznaje do 100 rocznych stypendiów. Wysokość rocznego stypendium wynosi obecnie 28 000 zł.

Wybrani laureaci programu Start mają także możliwość otrzymania stypendium wyjazdowego na pobyt w jednym lub dwóch ośrodkach badawczych za granicą. Wyjazdy te służą nawiązaniu współpracy oraz poznaniu metod pracy badawczej w tych ośrodkach. Osoby te zostaną wybrane spośród laureatów, którzy zgłosili chęć odbycia takiego wyjazdu we wniosku o stypendium oraz załączyli wymagane dokumenty

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu
–>