Nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Stanisławowi Winiarczykowi

Uprzejmie informujemy, że dnia 18 września 2017 r. na Lwowskim Narodowym Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii im. S. Grzyckiego we Lwowie, odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa tej Uczelni profesorowi Stanisławowi Winiarczykowi.

 

Prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Urodzony 12 lutego 1956 r. w Przemyślu. Ab­solwent Wydziału Weterynarii Akademii Rolniczej w Lublinie. Od października 1980 r. asystent stażysta w Klinice Chorób Zakaźnych Zwierząt tej uczelni, na­stępnie starszy asystent (1982), adiunkt (1989), dr hab. (1995), profesor nadzwyczajny (1999), profesor zwyczaj­ny (2007). Tytuł profesora nauk weterynaryjnych uzyskał w 2002 r.

Kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Za­kaźnych od 1 grudnia 2006 r. Prodziekan ds. klinicznych dwu kadencji: 2002–2005 i 2005–2008, od września 2008 r. dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Uznany w kraju i za granicą specjalista z zakresu chorób psów i kotów oraz epizootiologii i administracji weterynaryjnej. Krajowy kierownik specjalizacji choroby psów i kotów w Komisji ds. Spe­cjalizacji Lekarzy Weterynarii. Wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej IV i V kadencji w latach 2005–2013. Obecnie przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagrani­cą. Od 2005 r. reprezentuje samorząd krajowy w Zgromadzeniu Ogólnym Europejskiej Fe­deracji Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe). Przewodniczący Rady Programowej czasopisma „Życie Weterynaryjne”. Członek Zarządu Głównego Polskiego To­warzystwa Nauk Weterynaryjnych od 2008 r. oraz członek Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN od 2012 r.

Odbył liczne staże w kraju i za granicą, w tym: długoterminowe staże naukowe w Institute for Animal Health w Wielkiej Brytanii, na Uniwersytecie Iowa w Ames (USA) oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Uppsali (Szwecja), gdzie prowadził wy­kłady dla studentów, a także krótkoterminowe – w University of Veterinary Medicine w Wiedniu, University of Helsinki, Ecole Nationale Veterinaire de Lyon, Faculty of Veterinary Medicine w Turynie.

W ostatnich latach kierownik lub główny wykonawca dużych projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Efektem realizacji tych badań było utworzenie w macierzystej jednostce nowoczesnej klini­ki i zaplecza laboratoryjnego, umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań nad chorobami zakaźnymi zwierząt oraz nad bezpieczeństwem i skutecznością kliniczną produktów leczniczych z wykorzystaniem najnowszych technologii biologii molekularnej, proteomiki, bakteriologii i wirusologii.

Promotor 9 przewodów doktorskich, recenzent dorobku naukowego kandydatów do tytułu profesora, stopnia doktora i doktora habilitowanego. Autor lub współautor ponad 190 indeksowanych prac naukowych oraz 4 książek.

Współautor i realizator harmonizacji programu nauczania na Wydziale Medycyny We­terynaryjnej w Lublinie z dyrektywą EU w ramach europejskiego grantu Joint European Project, TEMPUS-PHARE „Harmonization of the curriculum content of the Faculty of Vete­rinary Medicine in Lublin in the context EU directives”. Inicjator i realizator budowy wi­warium oraz rozbudowy klinik Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w ramach projektu „In­nowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Twórca idei współpracy instytucjonalnej pomiędzy Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie a Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medy­cyny Weterynaryjnej i Biotechnologii w ramach projektu współpracy transgranicznej pt. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.