Działalność upowszechniająca naukę – nabór wniosków do 31.10.2017 r.

Przypominamy, że MNiSW prowadzi nabór wniosków na działalność upowszechniającą naukę na rok 2018.
 

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) polega na realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę. (treść rozporządzenia)

Środki finansowe na naukę przyznawane są m.in. dla:
1.jednostek naukowych;
2. uczelni:
a) na organizowanie lub udział w przedsięwzięciach upowszechniających, promujących i popularyzujących osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w kraju lub za granicą;
b) na realizację zadań mających na celu podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych. Środki naukowe mogą uzyskać wyłącznie wydawcy czasopism (uczelnie), którzy zapewniają otwarty dostęp do publikowanych czasopism przez sieć Internet.;
3. Polskiej Akademii Umiejętności;
4. podmiotom działającym na rzecz nauki;
5. bibliotekom naukowym niewchodzącym w skład podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, w skład jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych, w zakresie prowadzonej działalności naukowej oraz działalności upowszechniającej naukę;

Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu osf.opi.org.pl.
Termin naboru wniosków: od 6 czerwca 2017 r. do 30 października 2017 r.
Więcej szczegłówych informacji o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy

Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463