Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej – obręb 12 – Felin, ark. 3

  

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
 

na sprzedaż  nieruchomości: gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/90 ( obręb 12 – Felin, ark. 3), położona przy ul. Stefana Banacha 5 w Lublinie, o powierzchni  0,0190 ha., stanowiącej własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Działka położona jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Mielec Podstrefa Lublin, na terenie   o przeznaczeniu pod zabudowę techniczno-produkcyjną IVA48P1,głównie  pod lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej uciążliwości , nie stwarzających zagrożeń dla zabudowy mieszkaniowej.

 

Cena wywoławcza:  wynosi 21 000 PLN ( słownie złotych dwadzieścia jeden tysięcy).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wniesienie wadium  w wysokośc  2000,00 PLN (słownie złotych dwa tysiące) .

 

Prawo własności Uniwersytetu do przedmiotowego gruntu uregulowane jest w księdze  wieczystej  KW Nr  LU1I/00115491/5 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód  z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Wpłat wadium na zakup powyższych nieruchomości należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353. Termin wpłaty wadium upływa przeddzień upływu terminu składania ofert. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć tytuł wpłaty i  oznaczenie  nieruchomości .

 

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi, kiedy oferent, którego oferta wygrała przetarg, nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy notarialnej, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone na wskazany  przez nich rachunek bankowy. Nieruchomość zgłoszona do przetargu  nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz nie jest  przedmiotem zobowiązań.

 

Ograniczenia  sprzedaży:

 

1.  Postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości  nie  prowadzi do uzyskania zezwolenia Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności  gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomiczne EURO – PARK Mielec uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej.

 

2. W odniesieniu do nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 września 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.247 z późn. zm.).

 

3.  Gminie Lublin przysługuje prawo pierwokupu do przedmiotowych gruntów na podstawieart.109 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 782).

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

 

Kopertę z ofertą należy składać w sekretariacie Uczelni  pok. 261 I p. lub pocztą na adres Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 w terminie do dnia 07.09.2017 do godz. 14:00. Treść i warunki  formalne, jakie powinna  spełniać  oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie przetargu” ogłoszonym na stronie Uniwersytetu www.up.lublin.pl

 

Część jawna przetargu  odbędzie się w dniu  12.09.2017r. o godzinie 11:00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna  I p.  Osoby biorące udział w części  jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

 
Zastrzeżenia:

Uniwersytet  zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera operat szacunkowy.

 

Informacji o przetargu udziela  Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr. tel. 81 445 60 60. Z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,  można zapoznać się osobiście  w Dziale Administracyjno – Gospodarczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, pok.  175,176 w godz. od 7:00 do 15:00.

 

   REGULAMIN PRZETARGU PDF