Zaproszenie do współpracy

 W związku z trwającymi pracami merytorycznymi nad projektem ogólnouczelnianym w konkursie na Zintegrowane Programy Uczelni, zainteresowane osoby zapraszamy do włączenia się do prac nad projektem, poprzez składanie propozycji działań, które chcieliby państwo sfinansować z programu PO WER. W projekcie są możliwe do zrealizowania następujące działania:
 
1) Moduł programów kształcenia:
  • dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • wsparcie realizacji studiów o profilu praktycznym dzięki uwzględnieniu m.in. ściśle powiązanych z programem kształcenia praktyk zawodowych oraz staży po zakończeniu studiów- w ramach tego działania można również finansować szkoły letnie, obozy anukowe, wizyty studyjne krajowe i zagraniczne;
  • Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jaki i do cudzoziemców;
 
2) Moduł podnoszenia kompetencji: szkolenia dla studentów: zawodowe, językowe, komunikacyjne (np. praca w grupie), z przedsiębiorczości, informatyczne w tym wyszukiwanie informacji, analityczne (umiejętność rozwiązywania problemów)
 
3) Moduł programów stażowych: wsparcie wysokiej jakości programów stażowych dla studentów
 
4) Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy;
 
5) Moduł studiów doktoranckich: tworzenie i realizacja wysokiej jakości programów doktoranckich i działań uzupełniających, realizowanych poprzez co najmniej jeden ze wskazanych poniżej elementów;
  • interdyscyplinarne programy doktoranckich o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
  • międzynarodowe programy studiów doktoranckich, przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni wspólnie z innymi jednostkami naukowymi,
  • programy studiów doktoranckich, kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa, wspierających innowacyjność kraju i zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów studiów doktoranckich;
 
6) Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego
 
  • szkolenia kadry dydaktycznej:  w zakresie kluczowych umiejętności dydaktycznych, zwiększenia poziomu umiejętności informatycznych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, stosowania innowacyjnych technik dydaktycznych i pedagogicznych, zarządzania informacją, umiejętności prezentacyjnych oraz posługiwania się profesjonalnymi bazami danych;
  • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami,  tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia;
  • działania podnoszące kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelniach, takie jak zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych np. z Horyzontu 2020.
 
Maksymalna wartość projektu to 12 000 000,00 PLN
 
Osoby do kontaktu:
Izabela Czaja- Banasiak, tel. 81 445 69 68, pokój 470
Paweł Litwińczuk, tel. 81 445 65 99, pokój 463