Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej – obręb 11 – Felin, ark. 2

  

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
 

na sprzedaż nieruchomość  gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 225/55  ( obręb 11 – Felin, ark. 2), położonej przy ul. Droga Męczenników Majdanka 78,80,82  w Lublinie, o powierzchni  3,4227 ha., stanowiącej własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Działka nr 225/55 powstała w wyniku podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 225/ 32 na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Lublin, nr GD-GD-II.6831.86.2017.

 

Cena wywoławcza  netto wynosi zł.  5 000 000, 00 ( słownie złotych pięć milionów ). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wniesienie wadium  w wysokości  zł. 500 000,00 (słownie złotych pięćset  tysięcy ).   Grunt  położony jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej – EURO-PARK Mielec, Podstrefa Lublin .  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr 343/XIX/2008 z 24.04.2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część IV, obszar A, działka 225/55 położona jest na terenie oznaczonym IV A 82P1T o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej uciążliwości, nie stwarzających zagrożeń dla istniejącej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

 

Prawo własności Uniwersytetu do sprzedawanej  nieruchomości uregulowane jest w księdze  wieczystej  KW Nr  LU1I/00194324 /1 prowadzonej  przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód  z siedzibą w Świdniku, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Wpłat wadium na zakup powyższych nieruchomości należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353. Termin wpłaty wadium upływa przeddzień upływu terminu składania ofert. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć tytuł wpłaty.

 

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta wygrała przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium ulega przepadkowi  kiedy oferent którego oferta wygrała przetarg, nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia  umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone na wskazany  przez nich rachunek bankowy.

Nieruchomość zgłoszona do przetargu  nie jest obciążona prawami osób trzecich oraz nie jest  przedmiotem zobowiązań.

 
Ograniczenia :
  1. Postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości  nie  prowadzi do uzyskania zezwolenia Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności  gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin, Specjalnej Strefy Ekonomicznej  EURO – PARK Mielec uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej.
  2. W odniesieniu do nieruchomości  będącej przedmiotem przetargu, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.247 tekst jednolity z późn. zm.).
  3. Gminie Lublin przysługuje prawo pierwokupu do przedmiotowych gruntów na podstawieart.109 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 782).
 
Pozostałe warunki:
 

Zawarcie umowy nastąpi po wyrażeniu zgody  Prezesa Prokuratorii Generalnej zgodnie z art.90 ust 4 Ustawy o Szkolnictwie Wyższym  z dnia 27.07.2005r. Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz 1365

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Kopertę z ofertą należy składać w sekretariacie Uczelni  pok. 261 I p. lub pocztą na adres Uniwersytetu Przyrodniczego  w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 w terminie do dnia 07.09.2017 do godz. 14:00. Treść i warunki  formalne, jakie   powinna  spełniać  oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie przetargu” ogłoszonym na stronie Uniwersytetu www.up.lublin.plCzęść jawna przetargu  odbędzie się w dniu  12.09.2017r. o godzinie 10:00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna I p.  Osoby biorące udział w części  jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

 

Zastrzeżenia:

Uniwersytet  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn. Szczegółowy opis nieruchomości zawiera operat szacunkowy.

 

Informacji o przetargu udziela Kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr. tel. 81 445 60 60. Z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu,  można zapoznać się osobiście  w Dziale Administracyjno  –  Gospodarczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13 pok.  175,176 w godz. od 7:00 do 15:00.

 

  REGULAMIN PRZETARGU